Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2023.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2023.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2023 roku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2023, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do treści dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego dokumentu Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 29 maja 2023r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A.
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2022.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2022.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2022 roku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2022, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki za okres nowej kadencji
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – Prezesem Zarządu WASKO S.A.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą – Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Wojciechem Wajdą – Prezesem Zarządu WASKO S.A.
 • Wyrażenie zgody na zawarcie przez Gabos Software Sp. z o.o. – spółkę zależną WASKO S.A. umowy pożyczki z Andrzejem Rymuzą – Wiceprezesem Zarządu WASKO S.A.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2020.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 roku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
 • Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Zmiana treści Statutu WASKO S.A.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 roku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 • Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2018.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2018.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2018 roku.
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
 • Pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2018.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 • Wyrażanie zgody na zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa WASKO S.A.;
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej;
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2017;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2017;
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2017;
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2017 roku;
 • Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017;
 • Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
 • Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2016.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO za rok obrotowy 2016.
 • Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2016 roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
 • Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
 • Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej Spółki w okresie nowej kadencji.
 • Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Warszawa, ul. Czackiego 7/9,

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania finansowego WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S. A. za rok obrotowy 2015.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Warszawa, ul. Czackiego 7/9

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2014.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2014 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2014.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
 • Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 • Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2013 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
 • Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto WASKO S.A. za rok obrotowy 2013.
 • Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2013.
 • Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu WASKO S.A.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy
miejsce: Gliwice, ul. Berbeckiego 6

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Zmiany w Statucie Spółki.
 • Zamknięcie obrad.

Dokumentacja:

Informacja o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów:
Ogólna liczba akcji i głosów w WASKO S.A. wynosi 91.187.500