Wyniki wyszukania dla :

  • Wsparcie serwisowe

Wsparcie serwisowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji

W ostatnim czasie zawarliśmy umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, której przedmiotem jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i utrzymania dla serwerów Blade, przełączników SAN oraz oprogramowania do wirtualizacji VMware. Nasi inżynierowie przez najbliższe 3 lata będą świadczyć profesjonalne usługi serwisu i wsparcia technicznego.  Wartość umowy przekracza 1 mln zł. O wyborze naszej oferty zdecydowała rozległa wiedza naszych specjalistów oraz elastyczność i bezpieczeństwo świadczonych usług.

System kadrowo-płacowy

System kadrowo-płacowy to nowoczesne rozwiązanie dla firm zapewniające wsparcie procesów obszaru kadrowo-płacowego przedsiębiorstwa wraz z elementami miękkiego HR. Wyposażony jest w bogaty zestaw narzędzi zapewniających działom HR pełną obsługę wszystkich procesów w sferze kadrowej i płacowej. Zwiększenie efektywności działu HR Sprawne rozliczenia kadrowo-płacowe Szybki dostęp do danych Krótszy czas obsługi pracowników aktualizacje systemu zapewniające zgodność z najnowszymi regulacjami prawa zgodność z RODO spełnienie wymogów bezpieczeństwa danych jedna baza danych kilkaset dedykowanych raportów, zestawień i analiz generator umów, pism i raportów współpraca z urządzeniami rejestrującymi czas [...]

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15 czerwca 2022r. o podpisaniu aneksu do umowy na "wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu” zawartej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a Webuild S.p.A. z siedzibą w Rozzano (poprzednio: Astaldi S.p.A), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym). Na podstawie [...]

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółkipowołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję. Od dnia 14 czerwca 2022 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,Paweł Kuch – Wiceprezes ZarząduMichał Mental -Członek Zarządu,Tomasz Macalik – Członek Zarządu, ,Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,Łukasz Mietła – Członek Zarządu,Władysław Mizia – Członek Zarządu.Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych członków Zarządu: nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, [...]

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14.06.2022 roku podjęło Uchwałę nr 23 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 9.118.750,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 wynoszącego 18 675 956,97 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,1 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 9.557.206,97 zł – na [...]

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2022 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14.06.2022 r. w Gliwicach. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego punktu porządku obrad oraz, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał, a dodatkowo podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostały podjęte. ZWZA_WASKO_14.06.2022_uchwaly-podjetePobierz Szczegółowa podstawa prawna:§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za [...]

Skontaktuj się z opiekunem produktu

Wybierz dogodną formę kontaktu, aby otrzymać więcej informacji

Zadzwoń do nas

+48 32 33 25 500
Zadzwoń

Skorzystaj z formularza online

Oddzwonimy do Ciebie w celu omówienia zapytania
Formularz online
Przejdź do góry