Relacje inwestorskie

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Spełniając obowiązki wynikające z Art. 90 i pkt 1 Ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Zarząd WASKO S.A. informuje, o zawarciu następujących Istotnych Transakcji, w rozumieniu Ustawy.

Lp.

Firma (nazwa) Podmiotu Powiązanego

Opis charakteru powiązań z Podmiotem Powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja

Data zawarcia Istotnej Transakcji

Wartość Istotnej Transakcji

Informacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych

W roku 2021 WASKO S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi będącymi pod wspólną kontrolą akcjonariuszy, które byłyby nietypowe dla działalności Spółki lub które zawierane byłyby na warunkach innych niż rynkowe.
W roku 2022 WASKO S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi będącymi pod wspólną kontrolą akcjonariuszy, które byłyby nietypowe dla działalności Spółki lub które zawierane byłyby na warunkach innych niż rynkowe.
W roku 2023 WASKO S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi będącymi pod wspólną kontrolą akcjonariuszy, które byłyby nietypowe dla działalności Spółki lub które zawierane byłyby na warunkach innych niż rynkowe.