iso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLN259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400U8S99S98YU97712019-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400U8S99S98YU97712019-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400U8S99S98YU97712019-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400U8S99S98YU97712019-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400U8S99S98YU97712019-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400U8S99S98YU97712021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400U8S99S98YU97712021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400U8S99S98YU97712021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400U8S99S98YU97712021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400U8S99S98YU97712021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400U8S99S98YU97712020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400U8S99S98YU97712020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400U8S99S98YU97712020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400U8S99S98YU97712020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember259400U8S99S98YU97712020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400U8S99S98YU97712019-12-31259400U8S99S98YU97712020-12-31259400U8S99S98YU97712021-12-31259400U8S99S98YU97712020-01-012020-12-31259400U8S99S98YU97712021-01-012021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

WASKO_LOGOWASKO_LOGOSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (w tysiącach PLN)

SPIS TREŚCI

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe4

Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów5

Skonsolidowany bilans6

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych7

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych8

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające9

1.Informacje ogólne9

2.Skład Zarządu Grupy11

3.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego11

4.Skład grupy kapitałowej11

4.1.Zmiany w Grupie Kapitałowej12

5.Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach12

5.1.Profesjonalny osąd12

5.2.Niepewność szacunków12

6.Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego14

6.1.Oświadczenie o zgodności14

6.2.Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego14

7.Zmiany stosowanych zasad rachunkowości14

7.1.Zmiana Prezentacji15

8.Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie16

9.Istotne zasady rachunkowości16

9.1.Zasady konsolidacji16

9.2.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych17

9.3.Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej17

9.4.Rzeczowe aktywa trwałe17

9.5.Nieruchomości Inwestycyjne18

9.6.Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży18

9.7.Wartości niematerialne19

9.8.Wartość firmy20

9.9.Leasing20

9.10.Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych21

9.11.Koszty finansowania zewnętrznego22

9.12.Aktywa finansowe22

9.13.Utrata wartości aktywów finansowych22

9.14.Zapasy23

9.15.Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności23

9.16.Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych23

9.17.Oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne23

9.18.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania24

9.19.Rezerwy24

9.20.Odprawy emerytalne25

9.21.Przychody25

9.21.1.Sprzedaż towarów i produktów25

9.21.2.Świadczenie usług25

9.21.3.Odsetki26

9.21.4.Dywidendy26

9.21.5.Przychody z tytułu wynajmu (leasingu operacyjnego)26

9.21.6.Dotacje rządowe26

9.22.Podatki26

WASKO_LOGOWASKO_LOGOSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (w tysiącach PLN)

9.22.1.Podatek bieżący26

9.22.2.Podatek odroczony26

9.22.3.Podatek od towarów i usług27

9.23.Zysk netto na akcję27

10.Informacje dotyczące segmentów operacyjnych28

11.Informacje dotyczące umów o usługę budowlaną31

12.Przychody i koszty32

12.1.Pozostałe przychody operacyjne32

12.2.Pozostałe koszty operacyjne32

12.3.Przychody finansowe33

12.4.Koszty finansowe33

12.5.Koszty według rodzajów34

12.6.Koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat34

12.7.Koszty świadczeń pracowniczych35

13.Podatek dochodowy35

13.1.Obciążenie podatkowe35

13.2.Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej36

13.3.Odroczony podatek dochodowy37

14.Działalność zaniechana38

15.Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS38

16.Zysk przypadający na jedną akcję38

17.Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty39

18.Rzeczowe aktywa trwałe40

19.Leasing41

19.1.Grupa jako leasingobiorca41

19.2.Grupa jako leasingodawca41

19.3.Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzierżawy z opcją zakupu41

20.Nieruchomości inwestycyjne43

21.Wartości niematerialne44

22.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności45

23.Wartość firmy46

24.Długoterminowe aktywa finansowe47

24.1.Pożyczki48

24.2.Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody48

25.Należności długoterminowe48

26.Świadczenia pracownicze48

26.1.Świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe48

27.Zapasy49

28.Należności z tytułu dostaw i usług, należności z tytułu bieżącego podatku oraz pozostałe należności50

29.Aktywa z tytułu umów z klientami52

30.Krótkoterminowe aktywa finansowe52

30.1.Pożyczki52

30.2.Weksle52

31.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty53

32.Kapitał podstawowy i pozostałe kapitały53

32.1.Kapitał podstawowy53

32.1.1.Wartość nominalna akcji54

32.1.2.Prawa akcjonariuszy54

32.1.3.Akcjonariusze o znaczącym udziale54

32.2.Pozostałe kapitały rezerwowe54

32.3.Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy54

32.4.Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących55

33.Kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe55

WASKO_LOGOWASKO_LOGOSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (w tysiącach PLN)

34.Pozostałe zobowiązania długoterminowe56

35.Rezerwy56

35.1.Zmiany stanu rezerw56

35.2.Rezerwa na naprawy gwarancyjne56

35.3.Rezerwa na odprawy emerytalne57

35.4.Inne rezerwy57

36.Kredyty57

37.Zobowiązania krótkoterminowe58

38.Zobowiązania warunkowe60

38.1.Zobowiązania inwestycyjne60

38.2.Sprawy sporne60

38.2.1.Istotne sprawy sporne60

38.2.2.Sprawy sądowe61

38.3.Rozliczenia podatkowe61

39.Informacje uzupełniające do rachunku przepływów pieniężnych62

40.Informacje o podmiotach powiązanych63

40.1.Podmiot o znaczącym wpływie na Grupę63

40.2.Jednostka stowarzyszona63

40.3.Wspólne przedsięwzięcie, w którym Grupa jest wspólnikiem63

40.4.Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi63

40.5.Pożyczka udzielona członkowi Zarządu64

40.6.Inne transakcje z udziałem członków Zarządu64

40.7.Wynagrodzenie kadry kierowniczej Grupy64

40.7.1.Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Grupy64

40.7.2.Wynagrodzenie wypłacone lub należne pozostałym członkom głównej kadry kierowniczej64

40.7.3.Udziały wyższej kadry kierowniczej (w tym członków Zarządu i Rady Nadzorczej) w programie akcji pracowniczych64

41.Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych65

42.Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym – ryzyko65

42.1.Ryzyko stopy procentowej65

42.2.Ryzyko walutowe66

42.3.Ryzyko cen towarów66

42.4.Ryzyko kredytowe66

42.5.Ryzyko związane z płynnością67

43.Instrumenty finansowe68

43.1.Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów Finansowych68

43.2.Ryzyko stopy procentowej69

43.3.Zabezpieczenie70

43.3.1.Zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych70

43.3.2.Zabezpieczenie wartości godziwej70

44.Zarządzanie kapitałem70

45.Struktura zatrudnienia71

46.Zdarzenia następujące po dniu bilansowym72

 

WASKO_LOGOWASKO_LOGOSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku (w tysiącach PLN)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. EUR

Pozycja skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rok zakończony 31 grudnia 2021

Rok zakończony 31 grudnia 2020

Rok zakończony 31 grudnia 2021

Rok zakończony 31 grudnia 2020

Przychody netto ze sprzedaży

502 208

458 502

109 712

102 478

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

22 409

17 135

4 895

3 830

Zysk (strata) brutto

23 291

17 466

5 088

3 904

Zysk (strata) netto

16 176

12 467

3 534

2 786

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

15 923

12 322

3 479

2 754

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-1 961

69 190

-428

15 464

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-12 000

-15 516

-2 622

-3 468

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-5 805

-13 809

-1 268

-3 086

Przepływy pieniężne netto razem

-19 766

39 865

-4 318

8 910

 

 

 

 

 

 

31 grudnia 2021

31 grudnia 2020

31 grudnia 2021

31 grudnia 2020

Aktywa razem

438 014

445 543

95 233

96 547

Zobowiązania długoterminowe

14 222

10 630

3 092

2 303

Zobowiązania krótkoterminowe

166 313

187 614

36 160

40 655

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

253 092

242 640

55 027

52 579

Kapitał podstawowy (akcyjny)

91 187

91 187

19 826

19 760

Liczba akcji

91 187 500

91 187 500

91 187 500

91 187 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

0,18

0,14

0,04

0,03

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w tabeli powyżej przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

Pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. . Kursy te wyniosły odpowiednio 4,5775 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz 4,4742 za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020.

Pozycje dotyczące bilansu przeliczono według średniego kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego. Kursy te wyniosły odpowiednio 4,5994 na dzień 31 grudnia 2021 oraz 4,6148 na dzień 31 grudnia 2020.

Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

 

Działalność kontynuowana

Nota

Rok zakończony

31 grudnia 2021

Rok zakończony

31 grudnia 2020

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży ogółem

 

502 208

458 502

Sprzedaż produktów

10,11

399 687

349 441

Sprzedaży towarów i materiałów

10

102 521

109 061

Koszty własny sprzedaży

 

428 769

393 564

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

10

345 752

298 784

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

83 017

94 780

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

 

73 439

64 938

Pozostałe przychody operacyjne

12.1

5 273

6 063

Koszty sprzedaży

12.5

18 790

18 491

Koszty ogólnego zarządu

12.5

29 792

28 235

Pozostałe koszty operacyjne

12.2

7 721

7 140

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

 

22 409

17 135

Przychody finansowe

12.3

1 452

1 569

Koszty finansowe

12.4

570

1 238

Zysk (strata) brutto

 

23 291

17 466

Podatek dochodowy

13

7 115

4 999

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

 

16 176

12 467

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

 

0

0

Zysk (strata) netto

 

16 176

12 467

 

 

 

 

w tym przypisany

 

 

 

Akcjonariuszom jednostki dominującej

 

15 923

12 322

Akcjonariuszom niekontrolującym

 

253

145