WASKO S.A.

Zarząd Spółki

Wojciech Wajda

Prezes Zarządu

Wojciech Wajda pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 17.05.2016 r. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. Od listopada 2019r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej FONON Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Posiada on również w swoim portfelu spółki nie należące do Grupy Kapitałowej WASKO S.A., które realizują projekty z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny. Jest m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach.

W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz wielu innych.

Wojciech Wajda jest również współzałożycielem Fundacji Ochrony Głuszca oraz przewodniczącym jej Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest sponsorem wielu inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych.

Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. Pan Wojciech Wajda nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Paweł Kuch

Wiceprezes Zarządu

Od roku 1992 do chwili obecnej Pan Paweł Kuch związany jest z Grupą Kapitałową WASKO S.A. Początkowo pracował jako programista, następnie był zatrudniony na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu Informatyki, a w latach 1996 – 2005 pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Informatyki, a od roku 2005 jest także Zastępcą Dyrektora Generalnego WASKO S.A.

Od lutego 2003 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Paweł Kuch pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Od kwietnia 2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu COIG S.A. oraz od listopada 2019r. jest Członkiem Rady Nadzorczej FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które są spółkami zależnymi od WASKO S.A.

Od dnia 30 czerwca 2020 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A.

Pan Paweł Kuch nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Paweł Kuch posiada 2 625 000 akcji Spółki, stanowiących 2,88 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Michał Mental

Wiceprezes Zarządu

Michał Mental, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał jako analityk systemów komputerowych, później od 2002 roku jako Zastępca Dyrektora Zakładu Teleinformatyki , następnie od roku 2005 jako Zastępca Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu i Dyrektora Departamentu Telematyki.

Pan Michał Mental posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu i realizacji projektów informatycznych, z dziedziny automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych.

Od dnia 15 września 2016 roku do 01 marca 2024 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki WASKO S.A. Od kwietnia 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu ENTE Sp. z o.o., która jest spółką powiązaną z WASKO S.A.

Od 01 marca 2024 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Zastępcy Dyrektora Generalnego WASKO S.A. Posiada 1042 akcje WASKO S.A.

Pan Michał Mental nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Włodzimierz Sosnowski

Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Sosnowski, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, uzyskując w 1999r. tytuł magistra elektroniki.

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, później od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa.

Włodzimierz Sosnowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowie i zarządzaniu zespołami sprzedawców, kreowaniu i realizacji strategii sprzedażowych, pozyskiwaniu nowych klientów oraz sprzedaży usług i rozwiązań do klientów w sektorach publicznym, telekomunikacyjnym, przemysłu oraz transportu. Był odpowiedzialny za pozyskanie największych kontraktów realizowanych przez WASKO S.A.

Od dnia 23 stycznia 2018 roku do 01 marca 2024 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa. Od 29 stycznia 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie od 9 listopada Prezesa Zarządu FONON Sp. z o.o., która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Od 01 marca 2024 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa.

Pan Włodzimierz Sosnowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A.

Jest członkiem Rady Nadzorczej COIG S.A. – spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO.

Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych,
w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A. Pan Tomasz Macalik nie posiada akcji WASKO S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Pan Łukasz Mietła w latach 2004 – 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe w firmach
audytorskich. W roku 2009 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany na listę
biegłych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 11636.
W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A., a w latach 2016-2018 – funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w spółce WASKO S.A. Od czerwca 2018 r. do października 2020 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych COIG S.A., która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Od sierpnia 2018 roku jest Prezesem WASKO4Business Sp. z o.o., która jest spółką zależną od WASKO S.A.
Od dnia 05 października 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A.
Pan Łukasz Mietła nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Katarzyna Maksymowicz

Członek Zarządu

Katarzyna Maksymowicz, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończyła z tytułem magistra w roku 1999 na Wydziale Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz specjalizacji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.

W roku 2009 i 2010 ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji w Systemach Informatycznych” oraz „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”. W roku 2017 ukończyła w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej Menadżerskie studia podyplomowe Executive MBA oraz w 2024 roku studia podyplomowe „Compliance Officer – Audyt i Compliance w przedsiębiorstwie”.

Pani Katarzyna Maksymowicz jest związana z WASKO S.A. od roku 2000, gdzie zaczynała pracę jako specjalista ds. Marketingu i Handlu, później od 2005 roku jako Asystent Zarządu, a następnie od 2007 była Zastępcą Kierownika Biura Zarządu. Od 2015 jest Dyrektorem Biura Zarządu, a od 2018 Dyrektorem Biura Zarządu i Giełdy Spółki, W latach 2016-2018 pełniła funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Zarządu WASKO S.A. Pani Katarzyna Maksymowicz jest Członkiem Rady Nadzorczej Centrum Zastosowań Perspektywicznych Technologii CEZATECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od dnia 01 marca 2024 roku Pani Katarzyna Maksymowicz pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Zarządu i Giełdy WASKO S.A.

Pani Katarzyna Maksymowicz nie posiada akcji WASKO S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

WASKO S.A.

Rada nadzorcza

Zygmunt Łukaszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych Zygmunt Łukaszczyk – urodzony w 1961 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, menedżer i samorządowiec. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa” w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, zdał egzamin na członków rad nadzorczych. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Posiada doświadczenie w wielu obszarach: administracja państwowa i samorządowa, górnictwo, energetyka, inżynieria środowiska, informatyka, restrukturyzacja i przekształcenia przedsiębiorstwa. Posiada 36 letni staż pracy.

Zygmunt Łukaszczyk pełnił wiele funkcji zarządczych zarówno w administracji publicznej
jak i w spółkach kapitałowych. Sprawował również funkcje w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w szczególności jako Przewodniczący Rad Nadzorczych. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych (pełnił m. in. funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL). Z zamiłowania harcerz i żeglarz.

Autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu przekształceń własnościowych, konsolidacji spółek, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami logistycznymi w gminie, górnictwie, koksownictwie i energetyce w tym opracowania i wdrożenia koncepcji grupy węglowo- koksowej oraz centrów usług wspólnych. Autor monografii pt. Pozyskiwanie
i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Opracowań dot. wykorzystania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych w tym informatycznych oraz wdrożeń innowacyjnych koncepcji do praktyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego i gospodarki samorządowej. Współpracuje z jednostkami w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych w działalności przemysłowej. Współorganizator wielu konferencji naukowo-technicznych. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu: grupami kapitałowymi m.in. w zakresie wprowadzania spółek kapitałowych na giełdę oraz emisji obligacji, radami nadzorczymi, gminą oraz
w negocjacjach jako umiejętności menedżerskiej.

W swej 30-letniej działalności samorządowej i biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi, do których należą m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zygmunt Łukaszczyk pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.
Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Zygmunt Łukaszczyk nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie” Pan Zygmunt Łukaszczyk jest niezależnym Członkiem Rady.

Andrzej Rymuza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie od roku 1995 do roku 2000 pracował w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny w Polsce.
W latach 2000 – 2006 Pan Andrzej Rymuza pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Andrzej Rymuza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Andrzej Rymuza jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą
w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest spółką zależną od WASKO S.A. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A. Od dnia 07 czerwca 2018 roku do 28 maja 2023 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A.

Od dnia 29 maja 2023 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Pan Andrzej Rymuza nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Rymuza posiada 1.762.500 akcji Spółki, stanowiących 1,93 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Andrzej Rymuza jest zależnym Członkiem Rady.

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie właścicielem biura rachunkowego.

W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W swoim życiu zawodowym zasiadał w organach nadzoru wielu podmiotów, m.in. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz Członkiem Rady Fundacji Integracji Kultury w Gliwicach, jak również był wieloletnim Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Od dnia 20 października 2017 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Pan Krzysztof Gawlik nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie” Pan Krzysztof Gawlik jest zależnym Członkiem Rady.

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane
z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego.

Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.
Pan Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie” Pan Michał Matusak jest zależnym Członkiem Rady. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

Jacek Węglarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych. Urodzony w roku 1945, jest absolwentem Politechniki Śląskiej gdzie pracował jako adiunkt. Wykładowca w wielu projektach Banku Światowego.
Zajmował stanowiska dyrektora ds. konsultingu w polskich oddziałach firm DHV (Holandia) oraz SGS -Societe Generale de Surveillance (Szwajcaria). Uczestniczył w opracowaniu polskiej wersji norm ISO dot. zarządzania przedsiębiorstwem,. W ramach Komitetu PAN brał udział w opracowaniu Polityki Energetycznej Polski. Od 1998 roku prowadzi projekty związane z opracowaniem i wdrożeniem zintegrowanych systemów zarządzania.
Aktualnie jest auditorem i konsultantem systemów zarządzania m.in. takich spółek jak SIGNIFY Polska – d. Philips, FCA – d. FIAT Polska, Saint Gobain Polska, IKEA Industry Poland, a także kilkudziesięciu mniejszych firm w kraju i zagranicą w tym w Danii, Szwecji, Czechach, Białorusi.
Ukończył wiele szkoleń m.in. z zakresu zarządzania i strategicznego konsultingu m.in. w Maastricht School of Management, University of Manchester, Nijenrode University – Nijmegen.

Od dnia 30 czerwca 2020 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Pan Jacek Węglarczyk nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie” Pan Jacek Węglarczyk jest niezależnym Członkiem Rady.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Węglarczyk spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Marek Rokicki

Członek Rady Nadzorczej

Prof.dr hab.n.med. Marek Rokicki – urodzony w 1947 r., jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Całe życie zawodowe związane było z Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Cztery lata po studiach obronił rozprawę doktorską,
a w 1990r. uzyskał stopień naukowy dr habilitowanego. W 2000r. na podstawie oceny dorobku naukowego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora dr nauk medycznych.

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgia). W latach 1999-2000 kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu. W latach 2000 – 2010 pełnił obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgia klatki piersiowej. Prowadzi prywatną praktykę lekarską. Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań naukowych w tym czterech podręczników dla studentów i lekarzy medycyny. Pan Marek Rokicki wchodzi w skład wielu stowarzyszeń i rad naukowych, do których należą m.in.: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgów i Klub Torakochirurgów Polskich. Był promotorem kilku rozpraw doktorskich w tym trzech z wyróżnieniem. Za swą działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji.
Od dnia 04 stycznia 2018 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Pan Marek Rokicki nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Marek Rokicki jest niezależnym Członkiem Rady. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Rokicki spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Bartosz Synowiec

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1975 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach i w 2002 r. zdał egzamin sądowy. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach
i w 2004 r. zdał egzamin adwokacki.

Pan Bartosz Synowiec ma ponad 20 letnie doświadczenie w działalności prawniczej, w tym w szczególności obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Jest doradcą Spółek kapitałowych i osobowych, w tym Spółek giełdowych i Spółek komunalnych.

Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym, w tym w zakresie prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.
Od 2004 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach, a od 2012 roku jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Adwokackiej Moczkowski, Synowiec Kancelaria Adwokatów
i Radców Prawnych Sp. Partnerska.
Zasiada również w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych. Od sierpnia 2010 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bio-Inwest Sp. z o.o. oraz od czerwca 2020 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ESOTIQ S.A.

Od dnia 01 kwietnia 2021 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Pan Bartosz Synowiec nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie” Pan Bartosz Synowiec jest niezależnym Członkiem Rady.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Synowiec spełnia kryteria niezależności określone
w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.