Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119, s. 1) („RODO”) informuję, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych jest WASKO S.A. z siedzibą: ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, tel. (32) 33 25 500 („Administrator”).
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez e-mail: iod@wasko.pl, telefonicznie: +48 32 33 28 321 lub pocztą: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6 (z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”).
 3. OBSZAR OBJĘTY MONITORINGIEM
  Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren nieruchomości WASKO S.A. wraz z budynkami, obejmujący (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe, obszar wokół budynku (chodnik, parking).
 4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w art. 6 pkt 1 lit. f RODO – w celu ochrony mienia; zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym; zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę oraz dochodzenia oraz obrony roszczeń. spółki Elipsa Sp. z o.o., ul. Oskara Kolberga 48D, 44-100 Gliwice administrująca budynkiem
 5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Państwa dane osobowe są udostępnione spółce Elipsa Sp. z o.o., ul. Oskara Kolberga 48D, 44-100 Gliwice świadczącej usługi na rzecz Administratora, która obsługuje system oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE
  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 7. PRAWA, KTÓRE PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ:
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do nagrań dotyczących treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach; prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
  • Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
  • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
  Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane do państw lub organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
  Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.