Czym jest WASKO OSS?

Wsparcie operatora telekomunikacyjnego

WASKO OSS to kompleksowa platforma zapewniająca wsparcie dla wszystkich obszarów operacyjnej działalności operatora telekomunikacyjnego oraz dostawcy usług. Zapewnia optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów przy minimalnym zaangażowaniu służb operacyjnych.

Modułowa budowa platformy WASKO OSS

Nowoczesna architektura

Modułowa budowa platformy pozwala na elastyczne dostosowanie do obecnych i przyszłych potrzeb operatora. Zaawansowane mechanizmy definiowania scenariuszy realizacji usług gwarantują orkiestrację i automatyzację procesów dostarczania usług w nowoczesnym środowisku hybrydowym składającym się z urządzeń fizycznych oraz serwerów wirtualnych.

Korzyści

Najwyższy standard bezpieczeństwa

Zwiększenie niezawodności sieci

Wgląd w aktualny stan wszystkich elementów sieci

Przyśpieszenie procesu wdrażania nowych usług

Zapewnienie ciągłości świadczenia usług klientom

Wczesne wykrywanie nieprawidłowości działania sieci

Niezależność od dostawców urządzeń i systemów

Funkcjonalność platformy WASKO OSS

Jedna platforma, wiele możliwości

Wyszukiwanie i identyfikowanie aktywnych urządzeń sieciowych wg definiowalnych kryteriów, wykonywane cyklicznie lub na żądanie w celu dodania nowych urządzeń do monitoringu oraz uzupełnienia informacji inwentaryzacyjnych.
Wizualizacja stanu sieci na mapach wektorowych pokazująca status wszystkich monitorowanych elementów oraz relacje między nimi. Możliwość podłączenia popularnych komponentów mapowych, takich jak np. GoogleMaps, OpenStreetMap.

Agregacja i analiza danych o stanie sieci operatora. Pozwala na wczesne wykrywanie problemów wpływających na wydajność infrastruktury i aplikacji.

Wczesne wykrywanie i izolowanie pojawiąjących się w sieci problemów. Moduł FM zapewnia aktywny monitoring elementów sieciowych z możliwością rozszerzania na wirtualną infrastrukturę chmurową oraz serwery aplikacyjne i bazy danych.

Elastyczny moduł z otwartym modelem danych pozwalającym na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta.
Zaawansowane mechanizmy pozwalające na automatyzację zadań w heterogenicznym środowisku składającym się z urządzeń i systemów różnych producentów.
Funkcjonalność zbudowana przy wykorzystaniu orkiestratora NEDAPS. System NEDAPS pozwala na elastyczne dostosowanie do specyfiki usług świadczonych przez operatora. Rozwiązanie zapewnia logikę biznesową usług oraz spójność danych w obrębie całej infrastruktury.
Efektywne zarządzenia tożsamością i dostępem w ramach całego środowiska OSS. Moduł pozwala na łatwą integrację z już istniejącymi systemami.
Zapewnia efektywną wymianę danych pomiędzy platformą OSS a systemami już istniejącymi w sieci operatora. Realizuje funkcję integratora mikro usług.

Dostępne wersje

Dedykowane rozwiązania dla branż

WASKO BSS

Wsparcie biznesowe operatora telekomunikacyjnego

NEDAPS

Automatyzacja zadań i procesów biznesowych

NEDAPS IDM

Zarządzanie polityką bezpieczeństwa i uprawnieniami pracowników

NEDAPS SEC

Zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury IT

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy