Rada Nadzorcza WASKO S.A. siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2022 oraz za rok 2023 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 1. Postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”) za rok 2022 oraz za rok 2023 prowadzone jest na podstawie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej WASKO S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”) i zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Spółki (dalej jako „Postępowanie”).
 1. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) .
 1. Szczegółowe informacje oraz warunki zamówienia będą udostępnianie w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie zgłoszenia skierowanego do Biura Zarządu Spółki (kontakt: audyt@wasko.pl  z oznaczeniem „ WASKO S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego ”).
 1. Informacje o Spółce oraz Grupie Kapitałowej dostępne są w materiałach publikowanych na stronie internetowej Spółki: https://www.wasko.pl/raporty-okresowe/.
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 2. badanie jednostkowych sprawozdań finansowych WASKO S.A. S.A. za lata obrotowe, które zakończą się odpowiednio 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2023 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 3. badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WASKO S.A. S.A. za lata obrotowe, które zakończą się odpowiednio 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2023 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 4. przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych WASKO S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 5. przegląd skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych odpowiednio Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
 6. sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania oraz dodatkowych sprawozdań dla Komitetu Audytu, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
 7. poddanie ocenie sporządzanych przez Radę Nadzorczą sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki za lata 2019,2020 i 2021 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przez art.90g ust.1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.)
 1. Od biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej Spółka oczekuje:
 1. Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych Spółki;
 2. Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Spółki;
 3. Udziału biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj. co najmniej po badaniu wstępnym i po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie badania;
 4. O ile takie zostaną zidentyfikowane, przekazywania Zarządowi Spółki do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Spółki.
 1. Oferta powinna zawierać:
 2. Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;
 3. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
 4. Cenę wyrażoną w złotych polskich za kompletną usługę z podziałem na każdą z usług objętych ofertą, wraz ze wskazaniem ewentualnych innych czynności i kosztów z tym związanych niezbędnych do realizacji zlecenia;
 5. Proponowany harmonogram prac oraz etapy badania;
 6. Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności podmiotów z branży, w której działa Spółka, oraz spółek publicznych;
 7. Projekt umowy.
 1. Oferty będą oceniane w szczególności według następujących kryteriów:
 2. dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o profilu działalności podobnym do profilu działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.;
 4. cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
 5. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy sprawozdań etc.);
 6. reputacja podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;
 1. Termin i miejsce składania ofert, harmonogram oraz dodatkowe informacje
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie z oznaczeniem „WASKO S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego” na adres -mail audyt@wasko.pl   do dnia 20 czerwca do godz. 15:00;
 1. Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres audyt@wasko.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (w trzech egzemplarzach) na adres WASKO S.A., ul. Gen. Leona Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godziny 18:00;

Oferta powinna zawierać adnotację na kopercie lub w temacie e-maila – „Oferta na badanie sprawozdań finansowych WASKO S.A.”;

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres;

 1. Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 22 lipca 2022r.;
 2. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu;
 3. Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane;
 4. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia i odwołania Postępowania bez podania przyczyny, a także do zmiany zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, z powyższych tytułów oferentom w stosunku do Spółki nie przysługują żadne roszczenia.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy