Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

09 czerwca 2021

Numer raportu: 16/2021
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 lipca 2021 r.
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest złożonym przez znaczącego akcjonariusza Spółki wnioskiem o dokonanie zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który wpłynął do Spółki w dniu 08 czerwca 2021r. Mając na celu zapewnienie uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak najszerszej grupie akcjonariuszy, Spółka przychyliła się do ww. wniosku i podjęła decyzję o zmianie pierwotnego terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Spółki zmienia termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na nowy termin, poprzez odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 21 czerwca 2021 roku i jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (“K.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 05 lipca 2021 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godzinie 12:00. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2021 z dnia 25 maja 2021 r., nie uległy zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Ogłoszenie.pdf

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 512 i 685).
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego