Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

03 czerwca 2020

Numer raportu: 12/2020
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2019.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2019 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w okresie nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2019.
4. Regulamin Rady Nadzorczej WASKO.
5. Polityka Wynagrodzeń.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 512 i 685).
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego