Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

26 maja 2021

Numer raportu: 15/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 26 maja 2021r. umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach, Voltar System sp. z o.o. – konsorcjant I z siedzibą w Tychach oraz CSI Europe Sp. z o.o. – konsorcjant II z siedzibą w Warszawie (Podwykonawca), a konsorcjum firm w składzie: GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. z siedzibą w Ankarze (Turcja), GÜLERMAK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (Polska) oraz MOSTY ŁÓDŹ S.A. z siedzibą w Łodzi, prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁKA CYWILNA, z siedzibą w Warszawie (Wykonawca). Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji: “Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)”, realizowanej na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (Inwestor) Do obowiązków Emitenta należy wykonanie następujących zadań:

– dostawa i instalacja wyposażenia teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowania urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 53 000 000,03 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych 03/100) tj. 65 190 000,03 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 03/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanej umowy wynosi 21 636 623,08 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 08/100) tj. 26 613 046,38 brutto (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzynaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 38/100). Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 13 lipca 2023 r.

Podwykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot Umowy, na okres wskazany w Umowie, rozpoczynający się od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, bez uwag i kończący się po 61-miesiącach, licząc od dnia odbioru końcowego całej Inwestycji, będącej przedmiotem Kontraktu przez Inwestora od Wykonawcy.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
1) za niedotrzymanie terminu zakończenia całości robót, objętych przedmiotem Umowy lub terminów zakończenia odcinka/odcinków robót, określonych w Umowie, a w szczególności w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy (lub określonych zgodnie z jej postanowieniami), w wysokości:
– za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach – 0,02% wynagrodzenia umownego brutto;
– za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu – 0,03% wynagrodzenia umownego brutto;
– za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia – 0,05% wynagrodzenia umownego brutto;

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy –w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, a w przypadku, gdy ww. odstąpienie dotyczy części robót – w wysokości 15% wartości tych robót;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji lub wykonaniu prac zaległych – w terminach wyznaczonych przez Inwestora – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego