Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

22 stycznia 2019

Numer raportu: 02/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 22 stycznia 2019 umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Radomskim Szpitalem Specjalistycznym im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a Konsorcjum w skład którego wchodzi GABOS Software sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Asseco Poland S.A. – uczestnik konsorcjum z siedzibą w Rzeszowie (Konsorcjum).

Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu pn. „Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym – część nr 1 – dostawa i wdrożenie platformy e-usług” dofinansowanego, przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014 – 2020); znak sprawy: RSS/SZP/P-40/2018.

W ramach zamówienia realizowana jest dostawa i instalacja oprogramowania aplikacyjnego w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz dostawa niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosi 9 372 600,00 zł brutto (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych 00/100), z czego na GABOS Software Sp. z o.o. przypada ok. 80 % wynagrodzenia umownego.

W ramach przedmiotu Umowy Konsorcjum udzieli od momentu podpisania Protokołu Końcowego:
– 36 miesięcy gwarancji na wdrożone oprogramowanie,
– 48 miesięcy gwarancji na wdrożone E- usługi,
– 60 miesięcy gwarancji na dostarczoną infrastrukturę sprzętową,
– 36 miesięcy rękojmi za wady.
Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany do dnia 31.05.2019r.

W Umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
– w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu Umowy.
– w wysokości 10% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia Konsorcjum od Umowy z przyczyn leżących po jego stronie,
– w wysokości 10% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum,

Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. O wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna GABOS Software sp. z o.o., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 08 stycznia 2019 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego