Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

03 grudnia 2019

Numer raportu: 35/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 03.12.2019r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a konsorcjum (Wykonawca), w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym:
1) w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) 7 995 123,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 5 502 036,00 zł brutto;
2) w zakresie prawa opcji (dostawa Sprzętu), jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać 5 030 577,00 brutto, z czego na Emitenta przypada 3 675 240,00 zł brutto;. Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 40 dni od daty zawarcia umowy tj. 11.01.2020 r.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli 36-o miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
-niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
– niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla prawa opcji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
– niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
– niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
– niezapewnienie poprawek do oprogramowania, – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione;
– niedotrzymania terminu dostawy nowych wersji BIOS’u, poprawek (service pack), firmware’ów, sterowników oraz wykonania ich instalacji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
– niewykonanie serwisu prewencyjnego – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
– niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
– Odstąpienie od umowy – 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, przy czym w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od części umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość umowy brutto w części objętej wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
– Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 22.11.2019r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego