Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 lutego 2020

Numer raportu: 03/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego 2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. spółką zawiązaną i działającą zgodnie z prawem Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze (Zamawiający).
Przedmiotem umowy jest Dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Poznań Wronki oraz Słonice Szczecin Dąbie w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 21.12.2018 r. numer 90/107/0381/18/Z/I (postępowanie PLK 9090/IRZR2/23201/08329/17/P) na realizację zamówienia, pn. „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Poznań Główny – Wronki (LCS Poznań Główny III)” W RAMACH PROJEKTU CEF „PRACE NA LINII KOLEJOWEJ E 59 na odcinku POZNAŃ GŁÓWNY – SZCZECIN DĄBIE”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:
– dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
– dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,
– dostawę i uruchomienie Systemu Audio,
– wykonanie sieci LAN.
Wartość przedmiotu umowy wynosi 21.302.138,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100) tj. 26.201.629,74 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.12.2020. WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne: – w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) – 0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki Emitenta;
– jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni – 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;
– w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10% wynagrodzenia netto;
-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego