58/2006

Połączenie HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. (poprzednio HOGA.PL S.A.) informuje, iż otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o zarejestrowaniu w dniu 4 grudnia 2006 r. połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.

W związku z dokonanym połączeniem HOGA.PL S.A. i WASKO S.A., które od dnia połączenia działają pod firmą WASKO S.A., zmianie uległ adres siedziby Spółki, która mieści się przy ulicy Berbeckiego 6 w Gliwicach.

Kapitał zakładowy WASKO S.A. wynosi obecnie 91.187.500 zł i dzieli się na 91.187.500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

WASKO S.A. będzie kontynuowało dotychczasową działalność połączonych podmiotów. Podstawowym obszarem działalności WASKO S.A. jest kompleksowe świadczenie usług informatycznych i integracyjnych oraz dostarczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw i instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej.

Świadczone przez spółkę usługi obejmują w szczególności:

projektowanie, wdrażanie i integrację systemów informatycznych,
projektowanie oraz budowę systemów informatycznych dla operatorów telekomunikacyjnych,
przeprowadzanie audytów informatycznych i telekomunikacyjnych,
projektowanie sieci transmisji danych oraz wdrażanie technologii sieciowych,
przechowywanie , przetwarzanie i alokację danych,
dostarczanie sprzętu i infrastruktury informatycznej światowych producentów,
usługi utrzymania i serwisu sprzętu komputerowego oraz infrastruktury informatycznej,
serwis oprogramowania,
outsourcing w zakresie pełnej obsługi systemów informatycznych oraz asysty technicznej,
budowę sieci transmisji danych oraz kompletnych stacji bazowych i linii radiowych,
projektowanie oraz montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i teletransmisyjnej,
szkolenia w zakresie obsługi systemów informatycznych,
budowę systemów wspomagania dowodzenia dla centrów powiadamiania ratunkowego integrujących działania pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz straży miejskiej,
monitoring systemów przeciwpożarowych i włamaniowych,
instalację telewizji przemysłowej, systemów kontroli dostępu i systemów przeciwpożarowych,
wykonywanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska oraz przeglądów ekologicznych,
przeprowadzanie audytów projektów finansowanych ze środków pomocowych,
e-learning.
Najważniejszym rynkiem zbytu WASKO S.A. jest sektor telekomunikacyjny, gdzie głównymi odbiorcami są operatorzy telekomunikacyjni. Wachlarz usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw z tego sektora jest bardzo szeroki, ale największe znaczenie ma sprzedaż oraz integracja systemów informatycznych, jak również ich rozwój i konserwacja. Od kilku lat WASKO S.A. umacnia swą pozycję na innych rynkach, m.in. w sektorze administracji publicznej. Do klientów Spółki należą instytucje administracji państwowej oraz samorządowej oraz tzw. służby mundurowe, dla których WASKO S.A. realizuje zadania z zakresu systemów informatycznych, dostaw sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług serwisowych. Do pozostałych rynków zbytu, stanowiących ważny obszar działania Spółki należą: sektor paliwowo-energetyczny, gdzie sprzedawane są systemy kontroli procesów dystrybucji mediów, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, do których WASKO SA dostarcza sprzęt komputerowy oraz świadczy na ich rzecz usługi serwisowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, gdzie oferowane są systemy kontroli procesów przemysłowych i systemy klasy ERP oraz służba zdrowia. WASKO S.A. dysponuje siecią 11 oddziałów w następujących miastach Polski: Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Wrocław, Warszawa, Lublin, Poznań, Łódź, Gdynia, Szczecin oraz Kraków.

WASKO S.A. jest kontrolowane przez Pana Wojciecha Wajdę, który łącznie z żoną oraz kontrolowaną przez siebie firmą Euro-tech S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu posiada łącznie 78 939 040 akcji, pozwalającymi na wykonywanie 86,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy WASKO S.A.

Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt.1) Kodeksu Spółek Handlowych. Zarząd WASKO S.A. informuje, że zgodnie z art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych i określoną w nim zasadą sukcesji, wszystkie dotychczasowe zobowiązania, porozumienia i umowy podpisane przez obie spółki nadal pozostają w mocy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy