34/2023

Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 09 października 2023 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o zawarciu umowy w dniu 09 października 2023r. pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Zamawiającym), a Konsorcjum firm w składzie:

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11 (Lider Konsorcjum), Wielobranżowa
Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 6 (Członek Konsorcjum).
Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest :

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.
Wykonanie przedmiotu Umowy, nastąpi w następujących Fazach:
Faza I – opracowanie dokumentacji projektowej
Faza II (Prawo Opcji)– pełnienie nadzoru autorskiego

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 10 450 00,00 zł netto (12 853 500,00 zł brutto) w tym:
1) wartość zamówienia podstawowego wynosi 9 405 000,00 zł netto (11 568 150,00 zł brutto);
2) wartość prawa opcji wynosi 1 045 000,00 zł netto (1 285 350,00 zł brutto).

Wysokość wynagrodzenia przypadająca na FONON wynosi 6 367 500,00 zł netto (7 832 025,00 zł brutto), w tym:
1) wartość zamówienia podstawowego wynosi 6 105 000,00 zł netto (7 509 150,00 zł brutto);
2) wartość prawa opcji wynosi 262 500,00 zł netto (322 875,00 zł brutto).
Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 1014 dni od daty podpisania umowy.
Termin realizacji prawa opcji wnosi 918 dni od dnia następnego po dniu zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru końcowego robót budowlanych. Pomiędzy zamówieniem podstawowym (Faza I), a prawem opcji (Faza II) odbędzie się procedura przetargowa, której zakładany czas trwania to 174 dni.
Konsorcjum udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy do dnia 02.09.2030r.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

  • 0,02% wartości wynagrodzenia netto za dany etap, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów Fazy I przedmiotu Umowy,
  • 30% całkowitego wynagrodzenia netto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
    Łączna suma kar umownych jest ograniczona do 30% całkowitego wynagrodzenia netto. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
O wyborze oferty spółki zależnej FONON Sp. z o.o. o Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2023 z dnia 01 września 2023 r.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy