36/2023

Informacja o zawarciu aneksu do umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 grudnia 2023 r. spółka zależna FONON Sp. z o.o. (FONON) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) aneks do umowy z dnia 26 marca 2018 r. o udzielenie gwarancji (Umowa), na zabezpieczenie kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt) – w ramach którego Bank Gospodarstwa Krajowego wydłużył termin ważności gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do łącznej maksymalnej wysokości 61,7 mln PLN) odpowiednio:

– do dnia 30 kwietnia 2024 r. włącznie, kwota 61,7 mln w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) do kwoty 61,7 mln zł, na żądanie złożone w okresie od dnia wystawienia Gwarancji
– w okresie od dnia 1 maja 2024r. do dnia 16 kwietnia 2029r. włącznie, kwota 18,5 mln PLN w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia 1 maja 2024r. do dnia 16 kwietnia 2029r. włącznie.
Jako zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji Emitent, FONON Sp. z o.o. oraz spółka zależna Emitenta COIG Spółka Akcyjna złożą oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC na kwotę 150% kwoty gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek wystawione do 31 grudnia 2032r. Pozostałe zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji, pozostają bez zmian, tj.:
– cesja wierzytelności z Kontraktu o wartości nie niższej niż wartość udzielonych gwarancji;
– z każdego wpływu z Kontraktu (z wyłączeniem wpływów zaliczki otrzymanej z PKP PLK na realizację Kontraktu) w zakresie realizowanym przez FONON Sp. z o.o., tytułem zabezpieczenia roszczeń BGK z tytułu wystawienia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek, blokowana będzie na rachunku kaucji prowadzonym w BGK, kwota w wysokości min. 1 % kwoty wpływów brutto. Po zrealizowaniu Kontraktu kwota ta powinna wynieść min. 10% kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu;
– poręczenie w całym okresie ważności gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek udzielone przez Emitenta – WASKO Spółka Akcyjna oraz spółkę zależną Emitenta – COIG Spółka Akcyjna, poręczenie ustanowione będzie do 31 października 2029 r.;
– zastaw rejestrowy na rachunku Kontraktu prowadzonym w BGK przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu w zakresie przysługującym FONON;
– cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych na
zlecenie podwykonawców;
– w terminie 10 dni po redukcji kwoty gwarancji należytego wykonania, FONON Sp. z o.o. będzie zobowiązana do zawarcia umowy przelewu wierzytelności z przyszłych kontraktów (zawieranych przez Emitenta lub spółkę zależną Emitenta – COIG Spółka Akcyjna).

O zawarciu Umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 26.03.2018r. FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy