33/2023

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę,jako najkorzystniejszej.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 1 września 2023 r. od spółki zależnej FONON sp. z o.o., o dokonaniu wyboru przez PKP Polskie Linie Kolejowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej Zamawiającym), oferty Konsorcjum firm:

 • FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11 (Lider Konsorcjum),
 • Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, przy ul. Boczna 6 (Członek Konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku nr postępowania: 9090/IREZA4/14282/00495/23/P
 1. zamówienia podstawowego tj:
  a) Opracowanie dokumentacji projektowej – Faza I;
  oraz
 2. zamówienia objętego prawem opcji tj.:
  a) Pełnienie nadzoru autorskiego – Faza II;
  Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 12 853 500,00 zł brutto w tym:
  1) wartość zamówienia podstawowego wynosi 11 568 150,00 zł brutto;
  2) wartość prawa opcji wynosi 1 285 350,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia podstawowego wynosi 1014 dni od podpisania umowy.
Termin realizacji prawa opcji wnosi 918 dni od dnia następnego po dniu zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą zamówienia na roboty budowlane do czasu dokonania (ostatniego) odbioru końcowego robót budowlanych. Pomiędzy zamówieniem podstawowym (Faza I) a prawem opcji (Faza II) odbędzie się procedura przetargowa, której zakładany czas trwania to 174 dni.
Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 100 %
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Konsorcjum firm: Fonon Sp. z o.o., Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o.o., została uznana za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, niepodlegających odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt.
W przypadku braku odwołania do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym. O fakcie podpisania umowy przez Konsorcjum firm: Fonon sp. z o.o., Wielobranżowa Pracownia Projektów Kolejowych Sp. z o. o. z Zamawiającym, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy