Numer raportu: 26/2015

Wybór Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na biegłego rewidenta WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki dokonała w dniu 21 grudnia 2015 roku wyboru Ernst & Young Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta Spółki.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2015.

Ernst & Young Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dokonywała badania sprawozdań finansowych WASKO S.A. i jej Grupy Kapitałowej za lata 2006 – 2014 oraz dokonała przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych WASKO S.A. i Grupy Kapitałowej WASKO S.A. począwszy od roku 2007.