Numer raportu: 13/2021

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2020

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. podjął uchwałę
w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
WASKO S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości 6 034 656,89 zł
(słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć
groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 r. w taki sposób, aby zysk ten:

a) w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04
zł na jedną akcję.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A w dniu 25 maja 2021 r. podjęła uchwałę
dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 6
034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i
osiemdziesiąt dziewięć groszy) wykazanego w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający
od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. w taki sposób, aby zysk ten:

a) w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04
zł na jedną akcję.

Jako dzień dywidendy zarekomendowano 20 lipca 2021 r., a jako termin wypłaty dywidendy 30 lipca 2021 r.
Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
WASKO S.A.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2020
roku do dnia 31 grudnia 2020 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, w tym ustalenia dnia dywidendy oraz
terminu wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.