Numer raportu: 4/2017

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za IV kwartał 2016 r

Zarząd WASKO S.A. informuje o przekazaniu do publicznej wiadomości skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za IV kwartał 2016 roku.

 

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej dotyczącej dat wymienionych w części 2 raportu „WYBRANE DANE FINANSOWE”

w tabeli w linii pierwszej, w kolumnie nr 3 oraz 4, gdzie zamiast błędnie wpisanych dat:

  • „4 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31”

zostały zamieszczone daty prawidłowe:

  • „4 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31”

 

Opis
Skorygowany o prawidłowe daty fragment tabeli

„WYBRANE DANE FINANSOWE”