Numer raportu: 8/2018

Informacja o zakończeniu niepublicznej emisji obligacji serii C

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarząd WASKO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2018 roku została zakończona niepubliczna prywatna emisja obligacji serii C.

Niepubliczna emisja obligacji serii C dokonana została zgodnie z art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, z późn. zm.), w drodze uchwały Zarządu WASKO S.A. z dnia 08 grudnia 2017 roku, na podstawie której Spółka emitowała nie więcej niż 20 obligacji imiennych niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1 mln zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, a propozycja objęcia obligacji została skierowana do nie więcej niż 5 osób. Ostatecznie wyemitowanych zostało 15 obligacji o łącznej wartościnominalnej 15 milionów złotych. Wszystkie 15 obligacji zostało objętych przez COIG S.A., która jest spółką zależną Emitenta, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2018 r. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku i zostaną wykupione przez Spółkę do dnia 31 grudnia 2020 roku. Wypłata odsetek będzie następować w okresach półrocznych w dniach: 30.06.2018r., 31.12.2018r., 30.06.2019r., 31.12.2019r., 30.06.2020r. oraz 31.12.2020r.

Emisja obligacji przeznaczona jest na bieżące finansowanie długoterminowych kontraktów infrastrukturalnych. Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w wyniku emisji obligacji nie nastąpi zmiana zdolności Spółki do wywiązywania się z zobowiązań.

Emisja imiennych obligacji spółki WASKO S.A. serii C w drodze propozycji nabycia skierowanej do potencjalnych obligatariuszy nie stanowiła publicznego proponowania nabycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.