Numer raportu: 21/2020

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 24 lipca 2020 r.
od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu wyboru oferty w dniu 24 lipca 2020r. COIG S.A. jako najkorzystniejszej w
postepowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia
Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrz administracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu
obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, nr sprawy ZP.46.2020.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule pod klucz (dostosowanie do potrzeb użytkownika i
spełniające wszystkie jego warunki) modernizacji obecnego środowiska oraz rozbudowa i wdrożenie nowych
elementów kompletnej platformy e-usług publicznych i wewnątrz administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą
teleinformatyczną.

W ramach zamówienia wymagane jest przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie instruktaży, oraz
zapewnienie serwisu gwarancyjnego z niezbędnymi usługami wsparcia i asysty wdrożeniowej.
W ramach budowy systemu konieczna jest także dostawa i wdrożenie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania
teleinformatycznego, który jest niezbędny do prawidłowego uruchomienia i utrzymania planowanych rozwiązań,
będących przedmiotem Projektu tak, aby zapewnić wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa
eksploatowanych systemów, aplikacji i przetwarzanych danych.
Wartość oferty wynosi 26 777 100,00 PLN brutto.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert stanowiły:

– cena oferty – 60 pkt

– doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – 12 pkt

– organizacja pracy – 10 pkt

– godziny pracy programistów/inżynierów – 5 pkt

– aspekt społeczny, rozumiany jako skierowanie do realizacji zamówienia co najmniej 3 os., z których każda
posiada status niepełnosprawnej – 5 pkt

– serwery w lokalizacjach wyniesionych i PSTD tego samego producenta co dostarczone do CD/ZCD – 5 pkt

– gwarancja na obudowy i serwery blade oraz SAN – 3 pkt

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie
podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie. O fakcie
podpisania umowy przez COIG S.A. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle
samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.