Numer raportu: 40/2019

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 24 grudnia 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o dokonaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. wyboru oferty COIG S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu zorganizowanym przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem” nr sprawy ZP-BZ-0018/19.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i rozwoju systemu SZYK2 oraz Hurtowni Danych udostępnianych z Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy oraz zapewnienie dostępu do systemów archiwalnych Zamawiającego, w okresie od 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

– usługa utrzymania w eksploatacji oprogramowania SZYK2 w modelu outsourcingowym;

– usługa utrzymania w eksploatacji Hurtowni Danych w modelu outsourcingowym;
v
– usługa utrzymania dostępu do archiwalnych systemów SZYK;

– usługa administracji Platformą Teleinformatyczną Zamawiającego w zakresie opisanym w Umowie;

– rozwój systemu SZYK2.

Wartość oferty wynosi 13.492.116,00 PLN brutto.

Kryterium oceny ofert:

Cena (C), znaczenie -100%, liczba punktów uzyskanych przez COIG S.A. – 100.

Wybrana przez Zamawiającego oferta COIG S.A. była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

O fakcie podpisania umowy przez COIG S.A. Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.