Numer raportu: 25/2019

Informacja o podpisaniu umowy pożyczki z COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 6 sierpnia
2019r. z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta ) z siedzibą w Katowicach umowy na udzielenie pożyczki pieniężnej
(Umowa).

Na mocy Umowy COIG S.A. (Pożyczkodawca) udziela WASKO S.A. (Pożyczkobiorca) pożyczki pieniężnej w
wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie
działalności bieżącej.

Pożyczka zostanie wypłacona Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w transzach, w terminie do dnia 31.08.2019r.
Łączna wartość wypłaconych transz nie może przekroczyć kwoty pożyczki, tj. 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć
milionów złotych).

Zgodnie z Umową COIG S.A. pobierze wynagrodzenie z tytułu udzielonej pożyczki w wysokości 3,5% (trzy i pół
procent) w skali roku, a oprocentowanie to będzie liczone od dnia wypłaty WASKO S.A. transzy pożyczki.
Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zwrotu pożyczki otrzymanej na podstawie Umowy wraz z należnym
wynagrodzenia najpóźniej w terminie do dnia 30.06.2020r.

W ramach zabezpieczenia spłaty pożyczki Pożyczkobiorca wystawi weksel in blanco (1 szt.), który Pożyczkodawca
ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą łącznej kwocie udzielonej pożyczki wraz z wynagrodzeniem COIG
oraz z odsetkami karnymi określonymi w Umowie w przypadku niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę umownego
terminu zwrotu pożyczki.