Numer raportu: 42/2017

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 29 listopada 2017 r. umowy z firmą Comtegra S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na dostawę oraz wdrożenie infrastruktury składowania danych (macierzy dyskowych).

Zakres prac przewiduje m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej, dostawę i wdrożenie macierzy dyskowych klasy Enterprise, świadczenie dodatkowej asysty technicznej oraz serwisu gwarancyjnego.
Wartość umowy wynosi ok. 9,0 mln zł netto (ok. 11,0 mln zł brutto) w tym:

  • w zakresie zamówienia podstawowego ok. 6,7 mln zł (ok. 8,2 mln zł brutto),
  • w zakresie prawa opcji, jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać ok. 2,3 mln zł netto (ok. 2,8 mln zł brutto).

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 września 2018 r. WASKO S.A. udzieli w ramach przedmiotu umowy 48 miesięcznej gwarancji.
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

  • w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
  • w sytuacjach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% całości wynagrodzenia.
    Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia, jakie będzie należne WASKO S.A. z tytułu realizacji umowy.