Numer raportu: 07/2021

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, informację otrzymaną w dniu 23 kwietnia
2021r. o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z
siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej
Wykonawcą), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie ( zwaną dalej
Zamawiającym).Na podstawie aneksu do Umowy dokonano rozszerzenia zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę o:


– oświetlenie orientacyjne,


– symulator tunelu,


– budowę linii zasilającej tunel od strony Lubania.Zwiększona została jednocześnie wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 2 524 420,04 zł
netto (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych 04/100) tj. 3 105
036,65 zł brutto (słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 65/100).
Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanego aneksu wynosi 1 309 000,00 zł
netto.Termin zakończenia realizacji prac objętych niniejszym Aneksem do Umowy ustalony został na dzień 07.02.2022r.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji
prac nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 24.09.2018 r.