Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Informacja o podpisaniu umowy wykonawczej przez spółkę zależną COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej COIG S.A. o zawarciu w dniu 04 października 2017 r. pomiędzy Miastem Katowice (Zamawiającym) a Konsorcjum firm: COIG S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VULCAN Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (Konsorcjum), umowy na realizację zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”.

Wartość umowy wynosi 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto), z czego na COIG S.A. przypada prawie 80 % wynagrodzenia. Wartość umowy może zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu programu o obsługę funkcjonalności, których w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nie przewidziano, a które okażą się konieczne dla prawidłowego działania oprogramowania. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty 20,6 mln zł netto (25,3 mln zł brutto).

Przedmiot umowy obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach
organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

W ramach zamówienia Konsorcjum dostarczy:

  1. Internetowy Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego KSAT2000i.
  2. Elektroniczny System Obiegu Dokumentów IntraDOK.
  3. System Raportowania i Analiz Zarządczych.
  4. System Zarządzania Treścią – CMS.
  5. System Zarządzania Oświatą.
  6. Infrastrukturę techniczną.

Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy i został wydłużony o rozszerzony okres gwarancyjny
w wymiarze 30 miesięcy.

W umowie przewidziano następujące kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy:

  • w wysokości stanowiącej równowartość 1% wynagrodzenia łącznego brutto za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia z powodu przyczyn, za które odpowiada Konsorcjum,
  • w wysokości stanowiącej równowartość 0,05% wynagrodzenia brutto należnego za dany etap za każdy rozpoczęty dzień zwłoki wynikającej za niedochowanie terminów zakończenia poszczególnych etapów realizacji umowy w stosunku do terminów umownych, z przyczyn za które odpowiada Konsorcjum.

Jednocześnie Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Konsorcjum karą umowną w wysokości stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia łącznego brutto z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
O wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna COIG S. A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.