OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW WASKO S.A.

1. DEFINICJE
 • Dostawa – oznacza dostawę Towaru, zgodnie z Zamówieniem.
 • Dostawca – oznacza przedsiębiorcę, któremu WASKO złożyła Zamówienie.
 • Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • WASKO – oznacza WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000026949, NIP: 954-23-11-706, REGON: 276703584, kapitał zakładowy 91.187.500 PLN, wpłacony w całości, zarejestrowana w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO: 000003373.
 • OWZ –Ogólne Warunki Zakupów Towarów WASKO S.A. stanowiące integralną część Zamówienia, opublikowane na stronie www.wasko.pl/ogolne-warunki-zakupu-towarow/
 • Strony – oznacza WASKO lub Dostawcę, w zależności od kontekstu.
 • Towar – produkty wraz z akcesoriami, w tym materiały dodatkowe, dokumentacja i inne, których sprzedaż i dostarczenie stanowi przedmiot Zamówienia albo produkty wraz z akcesoriami i usługami towarzyszącymi, w tym montażem, instalacją, szkoleniem lub innymi usługami związanymi z przygotowaniem produktu do używania przez WASKO lub klienta WASKO, zgodniez Zamówieniem.
 • Zamówienie – oznacza zamówienie WASKO na Dostawę Towaru. Akceptacja Zamówienia przez Dostawcę jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Stronami umowy na warunkach określonych w tym Zamówieniu i OWZ.
2. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 1. OWZ mają zastosowanie do wszystkich Zamówień składanych przez WASKO na Dostawę Towarów i wiążą Dostawcę z chwilą akceptacji Zamówienia, chyba że Strony uzgodnią inne warunki Dostawy w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 2. Zamówienie składane jest przez WASKO w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 3. Dostawca zobowiązany jest zaakceptować lub odrzucić Zamówienie w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania, chyba że Zamówienie określa inny, dłuższy termin akceptacji Zamówienia.
 4. Akceptacja Zamówienia przez Dostawcę oznacza zawarcie z WASKO umowy Dostawy na warunkach określonych w Zamówieniu oraz OWZ. W przypadku sprzeczności treści Zamówienia z OWZ, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Zamówienia.
 5. Dostawca oświadcza, iż osoba akceptująca Zamówienie jest upoważniona do składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Dostawcy.
 6. Zamówienie może być przyjęte przez Dostawcę wyłącznie bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez Dostawcę zastrzeżeń uznaje się, że Dostawca odrzucił Zamówienie.
 7. Jeżeli Zamówienie dopuszcza zgłoszenie zastrzeżeń, zastrzeżenia Dostawcy rozpoczynają etap negocjacji Stron dotyczących warunków Zamówienia, chyba że WASKO zaakceptuje zastrzeżenia Dostawcy. W takim przypadku umowę tworzą: Zamówienie, OWZ oraz zastrzeżenia Dostawcy. W każdym przypadku zastrzeżenia Dostawcy wymagają wyraźnej akceptacji WASKO w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności. Jeżeli Strony uzgodniły w trakcie negocjacji warunki realizacji umowy, WASKO składa Dostawcy Zamówienie zgodne z ustaleniami.
 8. Jeżeli Dostawca nie odrzuci Zamówienia lub nie zgłosi zastrzeżeń do Zamówienia w terminie wskazanym w pkt 2 ppkt 3) OWZ uznaje się, że Dostawca zaakceptował Zamówienie złożone przez WASKO.
 9. Jeżeli Dostawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych z WASKO, brak niezwłocznej odpowiedzi Dostawcy poczytuje się w razie wątpliwości za zaakceptowanie Zamówienia.
 10. Jeżeli według ustalonych pomiędzy Stronami zwyczajów lub według treści Zamówienia dojście do WASKO oświadczenia Dostawcy o akceptacji Zamówienia nie jest wymagane, w szczególności jeżeli WASKO żąda niezwłocznego wykonania Zamówienia, umowa dochodzi do skutku, jeżeli Dostawca w czasie właściwym przystąpi do wykonania Zamówienia.
 11. OWZ znajdują zastosowanie do wszystkich kolejnych Zamówień złożonych Dostawcy przez WASKO, bez konieczności ich powtórnego doręczania Dostawcy lub przytaczania OWZ w Zamówieniu. Dostawca, w każdym czasie, ma prawo do zapoznania się z aktualnymi warunkami OWZ na stronie internetowej WASKO wskazanej w pkt 1 OWZ.
 12. Za formę dokumentową uznaje się w szczególności wiadomość przesłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej WASKO lub Dostawcy, o ile zawiera ona dane należycie identyfikujące nadawcę i korzysta z adresu zawierającego domenę WASKO lub Dostawcy.
 13. Wszelkie katalogi, prezentacje lub inne materiały Dostawcy, w tym również te, które noszą cechy oferty skierowanej zarówno do ogółu, mają charakter wyłącznie informacyjny, stanowiący jedynie zaproszenie WASKO do składania Dostawcy Zamówień.
 14. W przypadku, gdy Zamówienie składane jest przez WASKO w oparciu o warunki handlowe Dostawcy określone w konkretnej ofercie handlowej, Zamówienie powinno powołać się na numer takiej oferty lub jej datę. W przypadku sprzeczności treści oferty Dostawcy z Zamówieniem lub OWZ, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Zamówienia, następnie OWZ, a w dalszej kolejności warunkom oferty Dostawcy, w zakresie niepozostającym w sprzeczności z treścią Zamówienia lub OWZ.
 15. Jeżeli WASKO otrzyma od Dostawcy, z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swojej działalności, brak niezwłocznego przyjęcia oferty (potwierdzenia oferty) przez WASKO nie będzie uznawane za jej przyjęcie.
 16. OWZ nie stosuje się do sprzedaży realizowanej przez Dostawcę, jeżeli WASKO złożyła zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego Dostawcy.
3. WARUNKI REALIZACJI UMOWY
 1. Termin realizacji Zamówienia zostanie określony każdorazowo w Zamówieniu. Jeżeli Zamówienie nie określa terminu realizacji przyjmuje się, że Dostawca zobowiązany jest wykonać Zamówienie niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni od dnia złożenia przez WASKO Zamówienia.
 2. Dostawca jest zobowiązany informować niezwłocznie WASKO o jakiejkolwiek sytuacji mogącej mieć wpływ na termin realizacji Zamówienia, w formie pisemnej lub dokumentowej. Powyższa informacja nie zwolni jednak Dostawcy z odpowiedzialności za terminowe i należyte zrealizowanie Zamówienia.
 3. Zmiana terminu Dostawy określonego w Zamówieniu wymaga dla swej ważności zgody WASKO w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 4. Datą wykonania Zamówienia jest data potwierdzenia Dostawy Towaru przez WASKO w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór Towaru.
 5. Jeżeli wykonanie Dostawy Towaru połączone jest z realizacją usług towarzyszących, datą odbioru Towaru przez WASKO jest data potwierdzenia wykonania usług towarzyszących związanych z Towarem w formie protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór usług towarzyszących.
 6. Odbiór Towaru przez WASKO jest przeprowadzany jednorazowo, po wykonaniu całości Zamówienia, chyba że Zamówienie dopuszcza Dostawy częściowe.
 7. W przypadku Dostaw częściowych, datą wykonania całości Zamówienia będzie data realizacji ostatniej Dostawy częściowej.
 8. Odbiór jednostronny Dostawy przez Dostawcę jest niedopuszczalny.
 9. Dokonanie płatności przez WASKO ceny Towaru nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania Dostawy.
 10. WASKO ma prawo odmówić odbioru Dostawy Towaru, jeśli Dostawca nie dostarczy kompletnego Towaru wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do należytego wykonania Dostawy.
 11. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Towaru importowanego, Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawienie WASKO dokumentów potwierdzających odprawę celną, zapłacenie cła i podatku VAT od importu. Dopuszcza się zamieszczenie oświadczenia Dostawcy o dokonaniu odprawy celnej i że Towar jest w wolnym obrocie na terytorium UE, zapłaceniu cła i podatku VAT od importu na fakturze dokumentującej dostawę Towaru importowanego lub na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę Towaru.
 12. O ile z Zamówienia nie wynika inaczej, w przypadku Dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej, Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie INTRASTAT oraz VAT i podatku akcyzowego.
 13. W przypadku Dostawy Towaru w ramach wewnątrzwspólnotowych Dostaw trójstronnych, Dostawca przed dniem pierwszej dostawy Towaru, jest zobowiązany przesłać WASKO informację (w formie pisemnej lub dokumentowej) o zamiarze skorzystania z uproszczonej procedury rozliczenia podatku VAT.
 14. Dostawca zapewnia, że zawarcie Zamówienia, jego wykonanie, ani korzystanie przez WASKO lub klientów WASKO z utworów/oprogramowania (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Zamówienia nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Dostawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw własności intelektualnej, jeżeli korzystanie z utworów/oprogramowania będzie zgodne z dozwolonym użytkiem lub licencją producenta. Jeżeli Towar zostanie uznany za naruszający prawa osób trzecich, Dostawca, na swój koszt i według wyboru WASKO, uzyska dla WASKO lub klienta WASKO prawa do kontynuowania korzystania z Towaru lub dokona jego wymiany na Towar nie naruszający praw, o których mowa powyżej. Wymieniony Towar będzie spełniał co najmniej te same normy i parametry co dotychczasowy oraz będzie zapewniał nie mniejszą funkcjonalność.
4. DOSTAWA
 1. Jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, Towar jest dostarczany do następującego magazynu WASKO: 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100.
 2. Dostawy Towaru przyjmowane są w magazynach WASKO w godzinach 7:30 – 15:30. Dopuszcza się możliwość przyjęcia Dostawy poza godzinami otwarcia magazynów pod warunkiem, że zostanie to wcześniej uzgodnione pomiędzy Stronami w formie pisemnej lub dokumentowej, co najmniej na 2 dni robocze przed terminem Dostawy.
 3. O dokładnym terminie Dostawy, Dostawca zobowiązany jest do poinformowania WASKO z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
 4. Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność Dostawy Towaru, zgodnie z Zamówieniem.
 5. WASKO nie ma obowiązku badania stanu i jakości Towaru w chwili jego odbioru. Odbiór Towaru nie pozbawia WASKO prawa do zgłaszania wad w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
 6. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z niedochowania terminu Dostawy, chyba że opóźnienie w Dostawi wynika z winy WASKO lub działania siły wyższej.
 7. Odpowiedzialność Dostawcy obejmuje wszelkie szkody poniesione przez WASKO na zasadach ogólnych KC.
 8. Niezgłoszenie roszczeń z tytułu wad Towaru w protokole zdawczo-odbiorczym lub w innym dokumencie potwierdzającym dostarczenie Towaru nie pozbawia WASKO prawa do ich późniejszego zgłoszenia w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady.
 9. Dostawy będą realizowanego przez Dostawcę według Incoterms 2020 DDP (miejsce określone w Zamówieniu).
 10. Jeżeli Zamówienie określać będzie obowiązek uwzględnienia przez Dostawcę kosztów i ryzyka wyładunku Towaru w miejscu Dostawy, ryzyko z tym związane obciążać będzie Dostawcę.
 11. Tytułu własności do Towaru przechodzi na WASKO z chwilą potwierdzenia przez WASKO odbioru Dostawy lub zapłaty ceny zakupu Towaru, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
5. PŁATNOŚĆ
 1. Jeżeli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu, to cena określona w Zamówieniu jest ceną netto za całą Dostawę Towaru, obejmującą w szczególności cenę Towarów oraz wszystkie koszty związane z realizacją Dostawy.
 2. Dostawca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT na wystawionych przez siebie fakturach doliczy każdorazowo podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dostawca posiadający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT nie naliczy swojego krajowego podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze.
 4. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór Zamówienia przez WASKO. Jeśli Dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana w całości, Dostawca nie jest uprawniony do wystawienia faktury, a w każdym przypadku WASKO będzie uprawnione do wstrzymania dokonania płatności do dnia, w którym Dostawca w pełni wykona wszystkie obowiązki wynikające z Zamówienia. Od tej daty będzie liczony 30-dniowy termin płatności cen Zamówienia chyba, że Strony zgodnie postanowią inaczej. Niezależnie od powyższego WASKO może jednostronnie postanowić o odbiorze części zrealizowanego Zamówienia, a Dostawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za zrealizowaną i odebraną przez WASKO Dostawę. Jeżeli Zamówienie przewiduje Dostawy częściowe, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do odbioru częściowego tych Dostaw.
 5. Termin płatności ceny Zamówienia wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez WASKO prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury. WASKO dopuszcza przekazywanie przez Dostawcę faktur w formie elektronicznej na adres: faktury@wasko.pl.
 6. Jeżeli Dostawca wystawił fakturę korygującą, termin płatności ceny Zamówienia wskazany powyżej biegnie od dnia otrzymania przez WASKO prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury korygującej.
 7. Za datę dokonania płatności należy rozumieć datę obciążenia rachunku bankowego WASKO kwotą ceny Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy Dostawca jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 9. Jeżeli dostarczony Towar po jego przyjęciu i rozpakowaniu okaże się uszkodzony, niekompletny lub w inny sposób wadliwy, WASKO będzie uprawniony do wstrzymania płatności w celu zabezpieczenia swoich roszczeń wobec Dostawcy do momentu wymiany lub uzupełnienia Towaru na nowy, wolny od wad, zgodny z Zamówieniem. W takim przypadku termin płatności faktury liczony będzie od momentu odbioru Dostawy Towaru wolnego od wad.
 10. Jeżeli cena Zamówienia składanego do Dostawcy krajowego jest określona w walucie innej niż PLN, wartość do zapłaty stanowić będzie równowartość kwoty waluty przeliczonej na PLN według kursu średniego NBP tej waluty obowiązującego dla ostatniego dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, powiększonej o podatek VAT, o ile w Zamówieniu nie stwierdzono inaczej.
 11. Dostawca będący podatnikiem VAT oświadcza, że wskazany przez niego numer rachunku rozliczeniowego zawarty jest w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „białej liście”) i nie ulegnie zmianie do momentu upływu trwania Zamówienia, w tym rękojmi za wady i gwarancji jakości. W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego Dostawcy do elektronicznego wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, WASKO może nie przystąpić do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Dostawcę alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności wszelkich zobowiązań WASKO w stosunku do Dostawcy wynikających z Zamówienia, bez względu na ich wartość. Dostawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za wydłużony termin płatności.
 12. Dostawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania WASKO w formie pisemnej lub dokumentowej wszelkich zmian dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczeń.
 13. WASKO oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r. z późn. zm.).
 14. WASKO oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 954-23-11-706. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych Europejski Numer NIP WASKO (Numer VAT-UE) – PL 9542311706.
6. GWARANCJA JAKOŚCI / RĘKOJMIA ZA WADY
 1. Dostawca gwarantuje, że dostarczony Towar:
  • będzie zgodny z Zamówieniem;
  • będzie wolny od wad fizycznych i prawnych;
  • będzie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w okresie 6 miesięcy przed dniem złożeniem przez WASKO Zamówienia, chyba że Zamówienie stanowi inaczej;
  • będzie dobrej jakości, odpowiedni i nadający się do jego zastosowania,
  • będzie pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, chyba że Zamówienie stanowi inaczej.
 2. Jeżeli Dostawa obejmuje także wykonanie usług powiązanych związanych z Towarem, Dostawca zobowiązuje się do wykonania usług:
  • z najwyższą starannością, wymaganą od profesjonalisty zajmującego się Dostawą Towarów;
  • zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawnymi, BHP i ppoż.,
  • zgodnie z Polskimi Normami oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej;
  • zgodnie z wiedzą techniczną i zaleceniami producenta.
 3. Jeśli Zamówienie nie stanowi inaczej, Dostawca udziela gwarancja jakości ważnej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania przez WASKO protokołu zdawczo-odbiorczego lub innego dokumentu potwierdzającego dostarczenie Towaru.
 4. Jeśli Zamówienie nie stanowi inaczej. Dostawca zobowiązany jest zapewnić WASKO gwarancję producenta na dostarczone Towary na okres co najmniej równy okresowy gwarancji Dostawcy. Gwarancja producenta zostanie wystawiona bezpośrednio na WASKO lub klienta WASKO (jeżeli tak stanowi Zamówienie) lub na okaziciela.
 5. WASKO może zgłaszać wady Towaru w całym okresie gwarancji jakości.
 6. WASKO może dokonywać jednostronnego wyboru podstawy zgłoszenia wady w ramach gwarancji Dostawcy, gwarancji producenta lub rękojmi za wady.
 7. WASKO może wyznaczyć Dostawcy termin naprawy poprzez usunięcie wady albo wymianę wadliwego elementu Towaru lub Towaru na nowy wolny od wad, chyba że terminy naprawy gwarancyjnej określa Zamówienie. Wybór sposobu naprawy należy do WASKO.
 8. WASKO powinna zgłaszać ujawnione wady Towaru w okresie najpóźniej 120 dni po ich ujawnieniu przez WASKO lub uzyskania przez WASKO informacji od klienta WASKO o ujawnionej wadzie Towaru.
 9. Dostawca zobowiązany jest na własny koszt, wliczając koszty demontażu, ponownego montażu i instalacji, koszty podróży i zakwaterowania specjalistów Dostawcy, dokonać niezwłocznej naprawy lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części na nowe wolne od wad, nie później niż w terminie wyznaczonym przez WASKO.
 10. Dostawa nowych elementów Towarów lub Towarów następuje w trybie dla Dostawy objętej Zamówieniem.
 11. Jeżeli przed podjęciem przez Dostawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest inspekcja Dostawcy, Dostawca jest zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później jednak niż wciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego WASKO.
 12. Jeżeli reklamacja Towaru złożona przez WASKO nie zostanie uznana przez Dostawcę, wówczas WASKO może przekazać wadliwy Towar do zbadania przez niezależne laboratorium, instytut, jednostkę badawczą, rzeczoznawcę majątkowego lub innego specjalistę z dziedziny, wybranego przez WASKO, a wynik tego badania będzie obowiązujący, ostateczny i wiążący dla Stron. WASKO poniesie koszty takiego badania tylko wówczas, gdy badanie potwierdzi, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę Towaru. W przypadku, gdy badanie wykaże, że Dostawca ponosi odpowiedzialność za wadę Towaru, Dostawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badania w terminie wyznaczony przez WASKO.
 13. WASKO ma prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany wadliwych części Towaru we własnym zakresie lub przy pomocy innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy, jeżeli naprawy są drobne lub konieczne w celu uniknięcia dalszych szkód lub też muszą być przeprowadzone niezwłocznie z innego ważnego powodu. Warunkiem zastosowania postanowienia zdania poprzedniego jest uprzednie powiadomienie Dostawcy o konieczności wykonania ww. naprawy lub wymiany w formie pisemnej lub dokumentowej.
 14. Jeżeli Dostawca nie usunie wady w wyznaczonym przez WASKO terminie lub w sposób bezzasadny odmówi usunięcia wady, WASKO może powierzyć naprawę lub wymianę wadliwego Towaru lub elementu Towaru na nowy wolny od wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Dostawcy do usunięcia wady w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu. Wezwanie może być złożone Dostawcy w formie pisemnej lub dokumentowej. Wyłącza się stosowanie art. 480 KC.
 15. Gwarancja nie wyłącza uprawnień WASKO z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru. Jeżeli Zamówienie nie stanowi inaczej, okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości.
 16. WASKO powinien zgłaszać ujawnione wady Towaru w ramach rękojmi za wady w okresie 120 dni po ich ujawnieniu przez WASKO lub uzyskania przez WASKO informacji od klienta WASKO o ujawnionej wadzie Towaru.
 17. WASKO ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z gwarancji Dostawcy lub producenta Towaru na rzecz osoby trzeciej, na co Dostawca wyraża zgodę.
7. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA
 1. WASKO może naliczyć Dostawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku opóźnienia w realizacji całości lub części Zamówienia z przyczyn dotyczących Dostawcy, Dostawca zapłaci na żądanie WASKO karę umowną w wysokości:

 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) do 200 000 PLN brutto – 0,8 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
 • dla Zamówienia o wartości (ceny) od 200 000 PLN brutto do 500 000 PLN brutto – 0,6 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) powyżej 500 000 PLN brutto – 0,4 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Dostaw częściowych w stosunku do któregokolwiek terminu pośredniego określonego w Zamówieniu z przyczyn dotyczących Dostawcy, Dostawca zapłaci na żądanie WASKO karę umowną w wysokości:

 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) do 200 000 PLN brutto – 0,8 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia
 • dla Zamówienia o wartości (ceny) od 200 000 PLN brutto do 500 000 PLN brutto – 0,6 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia
 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) powyżej 500 000 PLN brutto – 0,4 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

c) w przypadku opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad ujawnionych w ramach odbioru lub w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości, Dostawca zapłaci na żądanie WASKO karę umowną w wysokości:

 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) do 200 000 PLN brutto – 0,8 % łącznej wartości (ceny)
 • brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia
 • dla Zamówienia o wartości (ceny) od 200 000 PLN brutto do 500 000 PLN brutto – 0,6 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia
 • dla Zamówienia o łącznej wartości (ceny) powyżej 500 000 PLN brutto – 0,4 % łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia za każdy dzień opóźnienia;

d) w przypadku odstąpienia przez WASKO w całości lub części od Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci na żądanie WASKO karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia;
e) w przypadku odstąpienia przez Dostawcę w całości lub części od Zamówienia z przyczyn niezawinionych przez WASKO, Dostawca zapłaci na żądanie WASKO karę umowną w wysokości 20% łącznej wartości (ceny) brutto Zamówienia.
2. Łączna wysokość kar umownych dotyczących danego Zamówienia nie może przekroczyć 100% wartości brutto tego Zamówienia.
3. WASKO ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych KC.
4. W przypadku niewykonania całości lub części Zamówienia przez Dostawcę lub nienależytego jej wykonania, WASKO ma prawo do:
a) odstąpienia od Zamówienia, według własnego wyboru, w całości lub części, ze skutkiem ex tunc lub ex nunc;
b) zlecić osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Dostawcy, dokończenia Dostawy w ramach Zamówienia lub usunięcia nieprawidłowości lub dostarczenia Towarów wolnych od wad lub ponownego wykonania Dostawy w przypadku jeżeli została ona wykonana wadliwie (wykonanie zastępcze), po uprzednim, jednokrotnym i bezskutecznym wezwaniu Dostawcy do usunięcia wady lub należytego wykonania Zamówienia w dodatkowym terminie wskazanym w wezwaniu. Wezwanie może być złożone Dostawcy w formie pisemnej lub dokumentowej. Wyłącza się stosowanie art. 480 KC. WASKO może skorzystać z wykonania zastępczego w szczególności w przypadku:

 • jeżeli Dostawca opóźnia się z realizacją Zamówienia w całości lub części;
 • jeżeli Dostawca opóźnia się z realizacją Dostaw częściowych w stosunku do terminów pośrednich określonych w Zamówieniu;
 • jeżeli Dostawa jest niekompletna lub wadliwa lub niezgodna z Zamówieniem;
 • jeżeli Dostawca nie usuwa wad ujawnionych w ramach odbioru, rękojmi lub gwarancji jakości, w wyznaczonym terminie;
 • jeżeli Dostawca bezzasadne odmawia usunięcia wad ujawnionych w ramach odbioru, rękojmi lub gwarancji jakości;
 • jeżeli Dostawca nie usuwa wad w sposób określony przez WASKO;
 • jeżeli Dostawca nie zrealizuje całości Dostawy w terminie z przyczyn niedotyczących WASKO, co naraża WASKO na szkodę.

5. WASKO zastrzega sobie prawo do umownego odstąpienia od Zamówienia w całości lub części w następujących przypadkach:
a) opóźnienia Dostawcy w wykonaniu całości lub części Zamówienia przekraczającego 7 dni;
b) jeżeli Dostawca opóźnia się z realizacją Dostaw częściowych w stosunku do terminów pośrednich określonych w Zamówieniu, a opóźnienie to przekracza 7 dni;
c) jeżeli Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem całości lub części Zamówienia tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć Zamówienie w czasie umówionym;
d) opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad ujawnionych w ramach odbioru Zamówienia przekraczającego 3 dni;
e) opóźnienia Dostawcy w usunięciu wad ujawnionych w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady;
f) powtarzającej się, bezzasadnej odmowy przez Dostawcę usunięcia ujawnionych wad w ramach gwarancji jakości lub rękojmi za wady;
g) ujawnienia wad istotnych przedmiotu Dostawy;
h) ujawnienia wad prawnych przedmiotu Dostawcy;
i) rażącej niezgodności Dostawy z wymaganiami Zamówienia;
j) nienależytego wykonania Dostawy pomimo uprzedniego wezwania Dostawcy do jej należytego wykonania;
k) jeżeli suma kar umownych naliczonych przez Dostawcę w ramach Zamówienia przekroczy 10% łącznej wartość Zamówienia brutto.
6. WASKO może skorzystać z umownego prawa odstąpienia od Zamówienia w terminie 120 dni od dnia zaistnienia przesłanki odstąpienia, nie później niż do czasu wygaśnięcia uprawnień WASKO z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.
7. Uprawnienia wskazane powyżej nie wyłączają prawa WASKO do odstąpienia od Zamówienia na zasadach przewidzianych w KC.

8. INFORMACJE CHRONIONE WASKO
 1. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji przekazanych bezpośrednio lub pośrednio przez WASKO (w jakiejkolwiek formie tj. w szczególności ustnej, pisemnej, elektronicznej), a także informacji uzyskanych przez Dostawcę w inny sposób w trakcie wzajemnej współpracy, w tym w związku z zawarciem i realizacją Zamówienia, które to informacje dotyczą bezpośrednio lub pośrednio WASKO, spółek z Grupy Kapitałowej WASKO lub ich kontrahentów, w tym treści Zamówienia.
 2. Strony przyjmują, że wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, nieujawnione do publicznej wiadomości, przekazane przez WASKO lub w jego imieniu lub uzyskane przez Dostawcę w inny sposób w trakcie negocjowania, zawarcia i wykonywania Zamówienia należy traktować jako informacje chronione WASKO. Informacje chronione WASKO obejmują także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Przez zobowiązanie Dostawcy do zachowania w tajemnicy informacji chronionych WASKO, Strony rozumieją zakaz wykorzystywania, ujawniania oraz przekazywania przez Dostawcę tych informacji w jakikolwiek sposób oraz jakimkolwiek osobom trzecim, za wyjątkiem następujących sytuacji:
  • ujawnienie lub wykorzystanie informacji jest konieczne do prawidłowego wykonania Zamówienia i zgodne z Zamówieniem lub
  • informacje w chwili ich ujawnienia są już publicznie dostępne, a ich ujawnienie zostało dokonane przez WASKO lub za jego zgodą lub w sposób inny niż poprzez niezgodne z prawem lub jakąkolwiek umową działanie lub zaniechanie lub
  • WASKO został zobowiązany do ujawnienia informacji przez sąd lub uprawniony organ lub w przypadku prawnego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Dostawca, niezwłocznie pisemnie poinformuje WASKO o obowiązku ujawniania informacji i ich zakresie, a także uwzględni, w miarę możliwości, rekomendacje WASKO co do ujawniania informacji, w szczególności w zakresie złożenia wniosku o wyłączenie jawności, zasadności złożenia stosownego środka zaskarżenia, odwołania lub innego równoważnego środka prawnego oraz poinformuje sąd lub uprawniony organ o chronionym charakterze przekazanych informacji lub
  • WASKO wyraził Dostawcy pisemną zgodę na ujawnienie lub wykorzystanie informacji w określonym celu, we wskazany przez WASKO sposób.
 4. Dostawca zobowiązany jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i wystarczające, dla zapewnienia bezpiecznego, w tym zgodnego z Zamówieniem i przepisami prawa, przetwarzania informacji chronionych, aby zapobiec jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, przekazaniu, ujawnieniu, czy dostępowi do tych informacji. Dostawca nie będzie, wszczególności kopiował lub utrwalał informacje chronione WASKO, jeżeli nie będzie to uzasadnione należytym wykonaniem przez Dostawcę Zamówienia. Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia WASKO o zaistniałych naruszeniach zasad ochrony lub nieuprawnionym ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji chronionych WASKO przetwarzanej w związku z realizacją Zamówienia.
 5. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji chronionych WASKO powyżej rozciąga się również na pracowników Dostawcy i inne osoby, w tym w szczególności audytorów, doradców i podwykonawców, którym Dostawca udostępni takie informacje, zgodnie z ww. warunkami. Dostawca zobowiązany jest do zobowiązania na piśmie ww. osób do ochrony informacji chronionych WASKO na warunkach, co najmniej takich jak określone w OWZ.
 6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób trzecim, którym powierzył lub które uzyskały dostęp do informacji chronionych WASKO.
9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WASKO
 1. WASKO oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) Dostawca jest zobowiązany do przekazania ww. informacji każdej z osób wskazanych w Zamówieniu, której dane osobowe WASKO będzie przetwarzać jako ich administrator.
 2. WASKO oświadcza, iż informacje o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.Urz.UE.L.nr 119) Dostawca jest zobowiązany do przekazania ww. informacji każdej z osób wskazanych w Zamówieniu, której dane osobowe WASKO będzie przetwarzać jako ich administrator.
10. SIŁA WYŻSZA
 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia lub OWZ z powodu siły wyższej. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia przez Strony, nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu akceptacji Zamówienia.
 2. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Zamówienia lub OWZ, Dostawca niezwłocznie zawiadomi WASKO o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie, w formie pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
 3. Strony w każdym przypadku dołożą najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Zamówienia i OWZ pomimo wystąpienia zdarzenia siły wyższej.
 4. Pandemia COVID-19 oraz jej skutki nie są uznawane za siłę wyższą, chyba że okoliczności związane z pandemią, które mają wpływ na realizację Zamówienia, powstały po akceptacji Zamówienia przez Dostawcę. W szczególności za okoliczności siły wyższej mogą być uznane zakłócenia w produkcji i transporcie przedmiotu Zamówienia wynikające z sytuacji pandemicznej, jeżeli mają charakter globalny, pozostają one poza kontrolą Dostawcy, których Dostawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec, w tym poprzez zapewnienie alternatywnych dostaw lub transportu.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Dostawcy nie wolno dokonać przeniesienia (cesji) wierzytelności dotyczących ceny Dostawy na osobę trzeciąbez zgody WASKO, wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. WASKO jest uprawnione do przelewu praw lub przeniesienia zobowiązań wynikających z Zamówienia na inny podmiot, będący członkiem Grupy Kapitałowej WASKO lub spółek względem których WASKO posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych lub na rzecz osób trzecich, na co Dostawca wyraża zgodę.
 3. W sprawach nienormowanych Zamówieniem lub OWZ mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia lub OWZ będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby WASKO.
 5. O ile Zamówienie lub OWZ nie stanowi inaczej wszelkie zmiany warunków Zamówienia wymagają zgody obydwu Stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, chyba że OWZ lub Zamówienie stanowi inaczej.
 6. Zmiana OWZ może nastąpić w każdym czasie, w drodze jednostronnego oświadczenia WASKO, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka obowiązywać będzie Dostawcę po upływie 7 dni od otrzymania oświadczenia WASKO o zmianie OWZ w formie pisemnej lub dokumentowej lub poprzez opublikowanie zmiany OWZ na stronie internetowej WASKO. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany OWZ realizowane są przez Dostawcę na dotychczasowych warunkach.
 7. OWZ stanowi integralną część Zamówienia. W przypadku sprzeczności treści Zamówienia z OWZ, pierwszeństwo przyznaje się postanowieniom Zamówienia, a w dalszej kolejności OWZ, niepozostającym w sprzeczności z treścią Zamówienia.
 8. Zaakceptowanie przez Dostawcę Zamówienia wyłącza stosowane przez Dostawcę do Zamówienia własnych, ogólnych warunków sprzedaży towarów, na co Dostawca wyraża zgodę.
 9. OWZ obowiązują od dnia 06.05.2021 r.