Rada Nadzorcza WASKO S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych odpowiednio WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2024 oraz za rok 2025 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

1. Postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”) za rok 2024 oraz za rok 2025 prowadzone jest na podstawie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej WASKO S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”) i zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej nr 8 z dnia 30 czerwca 2020 roku Spółki (dalej jako „Postępowanie”).

2. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) .

3. Szczegółowe informacje oraz warunki zamówienia będą udostępnianie w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie zgłoszenia skierowanego do Biura Zarządu Spółki (kontakt: audyt@wasko.pl z oznaczeniem „ WASKO S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego ”).

3. Informacje o Spółce oraz Grupie Kapitałowej dostępne są w materiałach publikowanych na stronie internetowej Spółki: https://www.wasko.pl/raporty-okresowe/.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) badanie jednostkowych sprawozdań finansowych WASKO S.A. S.A. za lata obrotowe, które zakończą się odpowiednio 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
b) badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej WASKO S.A. S.A. za lata obrotowe, które zakończą się odpowiednio 31 grudnia 2024 r. oraz 31 grudnia 2025 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
c) przegląd jednostkowych półrocznych sprawozdań finansowych WASKO S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
d) przegląd skonsolidowanych półrocznych sprawozdań finansowych odpowiednio Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r., sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi;
e) sporządzenie pisemnych sprawozdań z badania oraz dodatkowych sprawozdań dla Komitetu Audytu, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.
f) poddanie ocenie sporządzanych przez Radę Nadzorczą sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki za lata 2024 i 2025 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przez art.90g ust.1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.)
g) poddanie ocenie sporządzanego sprawozdania o informacjach niefinansowych jednostki dominującej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. oraz od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

5. Od biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej Spółka oczekuje:

a) Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych Spółki;
b) Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Spółki;
c) Udziału biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj. co najmniej po badaniu wstępnym i po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie badania;
d) O ile takie zostaną zidentyfikowane, przekazywania Zarządowi Spółki do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Spółki.

6. Oferta powinna zawierać:
a) Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;
b) Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;
c) Cenę wyrażoną w złotych polskich za kompletną usługę z podziałem na każdą z usług objętych ofertą, wraz ze wskazaniem ewentualnych innych czynności i kosztów z tym związanych niezbędnych do realizacji zlecenia;
d) Proponowany harmonogram prac oraz etapy badania;
e) Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności podmiotów z branży, w której działa Spółka, oraz spółek publicznych;
f) Projekt umowy.

7. Oferty będą oceniane w szczególności według następujących kryteriów:
a) dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
b) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o profilu działalności podobnym do profilu działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.;
c) cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;
d) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy sprawozdań etc.);
e) reputacja podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;

6. Termin i miejsce składania ofert, harmonogram oraz dodatkowe informacje
a) Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie z oznaczeniem „WASKO S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego ” na adres -mail audyt@wasko.pl do dnia 21 czerwca do godz. 15:00;

b) Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres audyt@wasko.pl lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (w trzech egzemplarzach) na adres WASKO S.A., ul. Gen. Leona Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. do godziny 18:00;
Oferta powinna zawierać adnotację na kopercie lub w temacie e-maila – „Oferta na badanie sprawozdań finansowych WASKO S.A.”;
Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres;
c) Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 19 lipca 2024r;
d) Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu;
e) Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane;
f) Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia i odwołania Postępowania bez podania przyczyny, a także do zmiany zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, z powyższych tytułów oferentom w stosunku do Spółki nie przysługują żadne roszczenia.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy