32/2023

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy w dniu 01 września 2023 pomiędzy konsorcjum firm (Wykonawca) w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Berbeckiego 6, Integrale IT Sp. z o.o – Konsorcjant I siedzibą w Poznaniu (61-663) przy ul. Winogrady 18a oraz Konsorcjant II – Begolden Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-750), przy ul. Armii Krajowej 133, a Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (Zamawiający), na wykonanie zamówienia p.n: „Wysokowydajne komputery”. Numer referencyjny: OVFMP 4A.4.1.

Przedmiotem umowy (dalej „umowa”) jest dostarczenie wysokowydajnych klastrów obliczeniowych do placówek IMiGW w Warszawie i Krakowie, wraz z dostarczeniem instalacji fotowoltaicznych i modernizacją systemów serwerowni (zasilanie w energię elektryczną – w tym zasilacze awaryjne i agregaty rezerwowe, system chłodzenia, system gaszenia).
Maksymalne łączne wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, wynosi 46 799 995,71 PLN oraz 308 246,61 EUR brutto, z czego na Emitenta przypada 45 560 401,71 PLN oraz 308 246,61 EUR brutto.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane w ratach za wykonanie poszczególnych etapów umowy zgodnie z planem płatności ustalonym przez Zamawiającego.
Termin realizacji Umowy wynosi 48 tygodni od dnia jej podpisania.
Konsorcjum udzieli 60-cio miesięcznej gwarancji liczonej od daty Odbioru Eksploatacyjnego danego podsystemu.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

  • 0,05% Ceny Umownej (lub odpowiedniej części Ceny Umownej w odniesieniu do Podsystemu), jeżeli System lub Podsystem nie uzyskał Odbioru Eksploatacyjnego – za każdy dzień opóźnienia.
    Maksymalne odszkodowanie umowne (Wartość Maksymalna kar umownych) wynosi 10% Ceny Umownej.
    Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) na wykonanie zamówienia p.n:
    „Wysokowydajne komputery”. Numer referencyjny: OVFMP 4A.4.1., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2023 z dnia 04 sierpnia 2023r.

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skontaktuj się i otrzymaj więcej informacji

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy

Skorzystaj z formularza, a my do Ciebie oddzwonimy