Zarząd

Zarząd

Wojciech Wajda

Prezes Zarządu WASKO S.A.

Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A., były pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o., które zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a po połączeniu z HOGA.PL S.A. pierwszym portalem internetowym na GPW, jej akcje zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2006 r.
Czytaj więcej

Wojciech Wajda

Prezes Zarządu WASKO S.A.

Pan Wojciech Wajda pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 17.05.2016 r. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A.
Posiada on również w swoim portfelu spółki nie należące do Grupy Kapitałowej WASKO S.A., które realizują projekty z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki przemysłowej i telekomunikacji oraz medycyny. Jest m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz wielu innych.
Wojciech Wajda jest również współzałożycielem Fundacji Ochrony Głuszca oraz przewodniczącym jej Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest sponsorem wielu inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych.

Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A.
Pan Wojciech Wajda nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Rymuza

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie od roku 1995 do roku 2000 pracował w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy odpowiedzialny za rynek telekomunikacyjny w Polsce.
Czytaj więcej

Andrzej Rymuza

Wiceprezes Zarządu

W latach 2000 - 2006 Pan Andrzej Rymuza pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. Pan Andrzej Rymuza pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Od 06 czerwca 2017 r. do 07 czerwca 2018r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Andrzej Rymuza jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Od dnia 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Pan Andrzej Rymuza nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Rymuza posiada 1.762.500 akcji Spółki, stanowiących 1,92 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Michał Mental

Członek Zarządu

Michał Mental, lat 44, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.
Czytaj więcej

Michał Mental

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał jako analityk systemów komputerowych, później od 2002 roku jako Zastępca Dyrektora Zakładu Teleinformatyki , następnie od roku 2005 jako Zastępca Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu i Dyrektora Departamentu Telematyki.

Pan Michał Mental posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorowaniu i realizacji projektów informatycznych, z dziedziny automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych.
Od dnia 15 września 2016 roku do 07 czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki WASKO S.A. Od 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki WASKO S.A. Posiada 1042 akcje WASKO S.A.

Pan Michał Mental nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Włodzimierz Sosnowski

Członek Zarządu

Włodzimierz Sosnowski, lat 42, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, uzyskując w 1999r. tytuł magistra elektroniki.
Czytaj więcej

Włodzimierz Sosnowski

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, później od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa.
Włodzimierz Sosnowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowie i zarządzaniu zespołami sprzedawców, kreowaniu i realizacji strategii sprzedażowych, pozyskiwaniu nowych klientów oraz sprzedaży usług i rozwiązań do klientów w sektorach publicznym, telekomunikacyjnym, przemysłu oraz transportu. Był odpowiedzialny za pozyskanie największych kontraktów realizowanych przez WASKO S.A.

Od dnia 23 stycznia 2018 roku do 07 czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa. Od 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa.
Pan Włodzimierz Sosnowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Tomasz Macalik, lat 43, jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji.
Czytaj więcej

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu.

Jest członkiem Rady Nadzorczej COIG S.A. - spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO,
Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A.
Pan Tomasz Macalik nie posiada akcji WASKO S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rafał Stefanowski

Członek Zarządu

Rafał Stefanowski, lat 41, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył na Wydziale Elektroniki o kierunku Informatyka, uzyskując w 2000 r. tytuł magistra.
Czytaj więcej

Rafał Stefanowski

Członek Zarządu

W latach 2000-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A., gdzie był zatrudniony na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wydziału Informatyki oraz Dyrektora ds. Systemów i Usług.
Z Grupą Kapitałową WASKO jest związany od 2006 roku, gdzie pracował jako Dyrektor Projektu, a począwszy od roku 2008 zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Sektora Administracja, Dyrektora Departamentu Sprzedaży, Dyrektora Oddziału Gliwice oraz Dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego.

Jednocześnie w latach 2013-2018 pracował w COIG S.A., gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży.

Od 23 stycznia 2018 r. do 07 czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. i Dyrektora Handlowego. Od 07 czerwca 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. i Dyrektora Handlowego.
Pan Rafał Stefanowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada

Rada Nadzorcza

Zygmunt Łukaszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk technicznych Zygmunt Łukaszczyk - urodzony w 1961 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Pracownik naukowy Politechniki Śląskiej , menedżer i samorządowiec. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Czytaj więcej

Zygmunt Łukaszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest także absolwentem Studium Podyplomowego „Gospodarka samorządowa" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Studiów Podyplomowych Prawno-Samorządowych Polskiej Akademii Nauk, Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i Podyplomowych Studiów Menadżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, zdał egzamin na członków rad nadzorczych.
Zygmunt Łukaszczyk pełnił wiele funkcji zarządczych zarówno w administracji publicznej jak i w spółkach kapitałowych. Sprawował również funkcje w organach nadzoru spółek prawa handlowego, w szczególności jako Przewodniczący Rad Nadzorczych. Jest członkiem wielu organizacji gospodarczych zarówno krajowych jak i zagranicznych ( pełnił m. in. funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL). Z zamiłowania harcerz i żeglarz.
Autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu przekształceń własnościowych, konsolidacji spółek, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami logistycznymi w gminie, górnictwie, koksownictwie i energetyce w tym opracowania i wdrożenia koncepcji grupy węglowo- koksowej oraz centrów usług wspólnych. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych w tym informatycznych oraz wdrożeń innowacyjnych koncepcji do praktyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego i gospodarki samorządowej . Współorganizator wielu konferencji naukowo-technicznych . Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu: grupami kapitałowymi m.in. w zakresie wprowadzania spółek kapitałowych na giełdę oraz emisji obligacji, radami nadzorczymi, gminą oraz w negocjacjach jako umiejętności menedżerskiej.
W swej 30-letniej działalności samorządowej i biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi, do których należą m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Zygmunt Łukaszczyk pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.
Zygmunt Łukaszczyk nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1942 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2005-2011 był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju.
Czytaj więcej

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996), Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Jest związany ze Spółką od wielu lat, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 2013 roku.
Pan Andrzej Gdula nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Andrzej Gdula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Andrzej Gdula jest niezależnym Członkiem Rady. Pan Andrzej Gdula od kilku lat jest związany ze Spółką, w okresie od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A., a od 1 grudnia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku pełnił funkcję doradcy Zarządu WASKO S.A.

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie współwłaścicielem biura rachunkowego.
Czytaj więcej

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W swoim życiu zawodowym zasiadał w organach nadzoru wielu podmiotów, m.in. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland S.A. również w Gliwicach, jak również był wieloletnim Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej COIG S.A., która jest spółką zależną od WASKO S.A.
Pan Krzysztof Gawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Krzysztof Gawlik nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Krzysztof Gawlik nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego.
Czytaj więcej

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.
Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. Prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.
Czytaj więcej

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”.
Pan prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Marek Rokicki

Członek Rady Nadzorczej

Prof.dr hab.n.med. Marek Rokicki - urodzony w 1947 r., jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Całe życie zawodowe związane było z Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Cztery lata po studiach obronił rozprawę doktorską, a w 1990r. uzyskał stopień naukowy dr habilitowanego. W 2000r. na podstawie oceny dorobku naukowego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora dr nauk medycznych.
Czytaj więcej

Marek Rokicki

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgia). W latach 1999-2000 kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu. W latach 2000 - 2010 pełnił obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgia klatki piersiowej.
Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań naukowych w tym czterech podręczników dla studentów i lekarzy medycyny.
Pan Marek Rokicki wchodzi w skład wielu stowarzyszeń i rad naukowych, do których należą m.in.: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgów i Klub Torakochirurgów Polskich. Był promotorem kilku rozpraw doktorskich w tym trzech z wyróżnieniem. Za swą działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Pan Marek Rokicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Marek Rokicki nie posiada akcji WASKO S.A., jak również nie posiada akcji lub udziałów w spółkach zależnych, nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Marek Rokicki nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!