Rada

Rada Nadzorcza

Wojciech Wajda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 17.05.2016 r. Jest również m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami.
Razem z żoną Panią Krystyną Wajdą posiada łącznie 74 086 653 akcji WASKO S.A. stanowiących 81,2 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Czytaj więcej

Wojciech Wajda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Wojciech Wajda aktywnie uczestniczył w szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju gospodarki i nauki kraju. Jest m.in. członkiem i założycielem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach oraz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, członkiem Rady Programowej Centrum Technologii Obronnych Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, czy też członkiem Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi oraz wielu innych.
Wojciech Wajda jest również współzałożycielem Fundacji Ochrony Głuszca oraz przewodniczącym jej Rady od 2007 r., której celem jest ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem. Jest sponsorem wielu inicjatyw sportowych, charytatywnych i kulturalnych. Pan Wojciech Wajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Wajda posiada 60 859 786 akcji WASKO S.A., stanowiących 66,7 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywanie tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Razem z żoną Panią Krystyną Wajdą posiada łącznie 74 086 653 akcji WASKO S.A. stanowiących 81,2 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1942 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2005-2011 był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju.
Czytaj więcej

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996), Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Jest związany ze Spółką od wielu lat, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 2013 roku.
Pan Andrzej Gdula nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Andrzej Gdula nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Andrzej Gdula jest niezależnym Członkiem Rady. Pan Andrzej Gdula od kilku lat jest związany ze Spółką, w okresie od 30 czerwca do 30 listopada 2006 roku był Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A., a od 1 grudnia 2006 roku do 30 czerwca 2009 roku pełnił funkcję doradcy Zarządu WASKO S.A.

Andrzej Rymuza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie w latach 1995-2000 w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy. W latach 2000–2006 pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego.
Czytaj więcej

Andrzej Rymuza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Pan Andrzej Rymuza nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Andrzej Rymuza nie jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu szczegółowych zasad ładu korporacyjnego II.Z.3 oraz II.Z.4 zawartych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
Pan Andrzej Rymuza posiada 1.762.500 akcji Spółki, stanowiących 1,92 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie współwłaścicielem biura rachunkowego.
Czytaj więcej

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W swoim życiu zawodowym zasiadał w organach nadzoru wielu podmiotów, m.in. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland S.A. również w Gliwicach, jak również był wieloletnim Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej COIG S.A., która jest spółką zależną od WASKO S.A.
Pan Krzysztof Gawlik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Krzysztof Gawlik nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Krzysztof Gawlik nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego.
Czytaj więcej

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.
Michał Matusak nie posiada akcji WASKO S.A., nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Matusak jest w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi osobą blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą podmiotem dominującym WASKO S.A.

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. Prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.
Czytaj więcej

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”.
Pan prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.

Marek Rokicki

Członek Rady Nadzorczej

Prof.dr hab.n.med. Marek Rokicki - urodzony w 1947 r., jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Całe życie zawodowe związane było z Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Cztery lata po studiach obronił rozprawę doktorską, a w 1990r. uzyskał stopień naukowy dr habilitowanego. W 2000r. na podstawie oceny dorobku naukowego przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora dr nauk medycznych.
Czytaj więcej

Marek Rokicki

Członek Rady Nadzorczej

Specjalista z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej (torakochirurgia). W latach 1999-2000 kierował Katedrą i Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej w Zabrzu. W latach 2000 - 2010 pełnił obowiązki konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgia klatki piersiowej.
Jest autorem i współautorem blisko dwustu opracowań naukowych w tym czterech podręczników dla studentów i lekarzy medycyny.
Pan Marek Rokicki wchodzi w skład wielu stowarzyszeń i rad naukowych, do których należą m.in.: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Lekarskie, Polskie Towarzystwo Kardiotorakochirurgów i Klub Torakochirurgów Polskich. Był promotorem kilku rozpraw doktorskich w tym trzech z wyróżnieniem. Za swą działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Pan Marek Rokicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej ani też nie zasiada w organach konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. podmiotu. Marek Rokicki nie posiada akcji WASKO S.A., jak również nie posiada akcji lub udziałów w spółkach zależnych, nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Poza pełnioną funkcją w Radzie Nadzorczej Pan Marek Rokicki nie jest w żaden sposób powiązany z WASKO S.A.

Zarząd

Zarząd

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu

Jarosław Zagórowski, lat 47, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na wydziałach: Mechaniczno-Technologicznym o kierunku „Mechanika i budowa maszyn”, uzyskując w 1994 roku tytuł magistra oraz Organizacji i Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i marketing” (2001).
Czytaj więcej

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu

W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej. W latach 2007 – 2015 był Prezesem Zarządu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W latach 1996- 2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie pełnił m.in. funkcję Radcy Ministra i Wicedyrektora Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu (w latach 2002–2003), a także Radcy w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1995 – 1996). Sprawował również wiele funkcji w organach nadzoru spółek kapitałowych, m. in. jako: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. (2015). W swej 20-letniej działalności biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi. Od dnia 27 czerwca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego WASKO S.A.

Michał Mental

Członek Zarządu

Michał Mental, lat 43, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.
Czytaj więcej

Michał Mental

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Teleinformatyki, a począwszy od roku 2005 zajmował kolejno stanowiska Zastępcy Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu oraz Dyrektora Departamentu Telematyki.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas realizacji licznych projektów teleinformatycznych z dziedziny telekomunikacji, automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i posiadaczem certyfikatów, do których należą m.in.: certyfikaty Cisco, certyfikat PRINCE 2 Foundation Examination oraz Practitioner.
Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki. Posiada 1042 akcje WASKO S.A.

Włodzimierz Sosnowski

Członek Zarządu

Włodzimierz Sosnowski, lat 42, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na kierunku Elektronika o specjalizacji Telekomunikacja, uzyskując w 1999r. tytuł magistra inżyniera elektroniki.
Czytaj więcej

Włodzimierz Sosnowski

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 1999, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, później od 2005 roku jako Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży, a następnie od roku 2007 jako Dyrektor Oddziału Warszawa.
Włodzimierz Sosnowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w budowie i zarządzaniu zespołami sprzedawców, kreowaniu i realizacji strategii sprzedażowych, pozyskiwaniu nowych klientów oraz sprzedaży usług i rozwiązań do klientów w sektorach publicznym, telekomunikacyjnym, przemysłu oraz transportu. Był odpowiedzialny za pozyskanie największych kontraktów realizowanych przez WASKO S.A.

Od dnia 23 stycznia 2018 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Oddziału Warszawa. Pan Włodzimierz Sosnowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Tomasz Macalik, lat 41, jest prawnikiem – radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji.
Czytaj więcej

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COIG S.A. – spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO, pełni również funkcję Rady Nadzorczej NOVUM S.A. Wcześniej pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej ISA Sp. z o.o. – spółki zależnej od COIG S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Specjalizuje się jednocześnie w transakcjach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A.

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Łukasz Mietła, lat 38, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończył z tytułem magistra ekonomii w roku 2003 na Wydziale Ekonomii o kierunku „Finanse i Bankowość”.
Czytaj więcej

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Związany jest z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2004 – 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale audytu finansowego w takich podmiotach, jak: BDO Polska Sp. z o.o., Roedl Audit Sp. z o.o. oraz Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. W roku 2009 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 11636. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Rafał Stefanowski

Członek Zarządu

Rafał Stefanowski, lat 41, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył na Wydziale Elektroniki o kierunku Informatyka, uzyskując w 2000 r. tytuł magistra inżyniera.
Czytaj więcej

Rafał Stefanowski

Członek Zarządu

W latach 2000-2006 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu HOGA.PL S.A., gdzie był zatrudniony na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Generalnego, Dyrektora Wydziału Informatyki oraz Dyrektora ds. Systemów i Usług. Z WASKO S.A. jest związany od 2006 roku, gdzie pracował jako Dyrektor Projektu, a począwszy od roku 2008 zajmował kolejno stanowiska Dyrektora Sektora Administracja, Dyrektora Departamentu Sprzedaży, Dyrektora Oddziału Gliwice oraz Dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego. Jednocześnie w latach 2013-2018 pracował w COIG S.A., gdzie zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Sprzedaży.

Od 23 stycznia 2018 r. pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. i Dyrektora Handlowego. Pan Rafał Stefanowski nie posiada akcji WASKO S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.