Rada Nadzorcza

Wojciech Wajda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Założyciel i główny akcjonariusz WASKO S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. od momentu założenia do dnia 17.05.2016 r. Jest również m.in. głównym akcjonariuszem operatora telekomunikacyjnego NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie oraz producenta urządzeń elektronicznych i automatyki przemysłowej ENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami.
Razem z żoną Panią Krystyną Wajdą posiada łącznie 74 086 653 akcji WASKO S.A. stanowiących 81,2 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wojciech Wajda

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W swej 30 letniej działalności biznesowej, jak również społecznej i naukowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami, do których należą m.in. Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji, odznaka „Zasłużony dla nauki polskiej” oraz medalami: „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Urodzony w 1942 r., jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył naukę na Wydziale Prawa i Administracji, od roku 1997 posiada również uprawnienie do pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2005-2011 był zatrudniony w przedsiębiorstwie System Gazociągów Tranzytowych Europolgaz S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Organizacji i Strategii Rozwoju.

Andrzej Gdula

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (w latach 1993-1996), Prezesa Zarządu Fundacji Wschód – Zachód (w latach 1991 – 1993). Jest związany ze Spółką od wielu lat, pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej od 2006, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. od 2013 roku.

Andrzej Rymuza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Technikum Łączności w Warszawie. Od roku 1992 do 1994 pracował jako inżynier serwisowy systemów UNIX w ICL Poland LTD, następnie w latach 1995-2000 w Sun Microsystem Poland Sp. z o.o. jako inżynier systemowy baz danych oraz jako dyrektor handlowy. W latach 2000–2006 pracował w EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Handlowego.

Andrzej Rymuza

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2016 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu WASKO S.A. Jest Członkiem Rady Nadzorczej NTT S.A. z siedzibą w Warszawie oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1959 r., jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie współwłaścicielem biura rachunkowego.

Krzysztof Gawlik

Członek Rady Nadzorczej

W 2000 roku Pan Krzysztof Gawlik złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa. W swoim życiu zawodowym zasiadał w organach nadzoru wielu podmiotów, m.in. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Meden sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej HH Poland S.A. również w Gliwicach, jak również był wieloletnim Członkiem Rady Nadzorczej WASKO S.A. Obecnie pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej COIG S.A., która jest spółką zależną od WASKO S.A.

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Działalność gospodarczą rozpoczął w 1996 r. jako właściciel firmy Pol-Tech, realizującej m.in. zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym. Z WASKO S.A. związany jest od 2002 r. W latach 2002-2005 był dyrektorem Zakładu Inwestycji. W latach 2008-2010 był prezesem zarządu spółki Dębica RC Sp. z o.o. zajmującej się produkcją specjalistycznych systemów i urządzeń klimatyzacyjnych dla sektora górniczego.

Michał Matusak

Członek Rady Nadzorczej

Od 2005 r. jest Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa Elipsa Sp. z o.o. oferującego innowacyjne systemy automatyki budynkowej. Przedsiębiorstwo to realizuje również zadania związane z budową oraz instalacją urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i energetycznych.

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. Prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn.

Eugeniusz Świtoński

Członek Rady Nadzorczej

Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”.

Zdzisław Zyzak

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest przedsiębiorcą, który karierę zawodową rozpoczął od branży budowlanej. Po nabyciu uprawnień zawodowych w zakresie budownictwa, rozpoczął własną działalność gospodarczą, prowadząc firmy specjalizujące się w produkcji prefabrykowanych konstrukcji, wykorzystywanych w działalności zajmującej się budownictwem mieszkaniowym i biurowym.

Zdzisław Zyzak

Członek Rady Nadzorczej

W swojej karierze zawodowej powołał do życia kilka firm z kapitałem zagranicznym w Austrii i Niemczech, specjalizujących się m. in. w produkcji materiałów budowlanych, stolarki budowlanej, maszyn rolniczych i akumulatorów. Jako właściciel zarządzał ww. firmami na różnych szczeblach organizacji. W 1991 r. powołał do życia spółkę HOTELE DIAMENT S A., która obecnie tworzy sieć czternastu hoteli znajdującej się na terenie południowej Polski i w której od momentu powstania do chwili obecnej jest głównym akcjonariuszem oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Zarząd

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu

Jarosław Zagórowski, lat 47, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na wydziałach: Mechaniczno-Technologicznym o kierunku „Mechanika i budowa maszyn”, uzyskując w 1994 roku tytuł magistra oraz Organizacji i Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i marketing” (2001).

Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu

W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od roku 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej. W latach 2007 – 2015 był Prezesem Zarządu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W latach 1996- 2007 pracował w Ministerstwie Gospodarki, gdzie pełnił m.in. funkcję Radcy Ministra i Wicedyrektora Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu (w latach 2002–2003), a także Radcy w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (w latach 1995 – 1996). Sprawował również wiele funkcji w organach nadzoru spółek kapitałowych, m. in. jako: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w TAURON Polska Energia S.A. (2015). W swej 20-letniej działalności biznesowej został uhonorowany wieloma prestiżowymi wyróżnieniami i odznaczeniami państwowymi. Od dnia 27 czerwca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego WASKO S.A.

Michał Mental

Członek Zarządu

Michał Mental, lat 43, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończył na Wydziale Elektroniki, uzyskując w roku 1998 tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

Michał Mental

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2000, gdzie zaczynał pracę jako analityk systemów komputerowych, w 2002 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Teleinformatyki, a począwszy od roku 2005 zajmował kolejno stanowiska Zastępcy Dyrektora Departament Integracji i Wdrożeń, Dyrektora Sektora Transportu oraz Dyrektora Departamentu Telematyki.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte podczas realizacji licznych projektów teleinformatycznych z dziedziny telekomunikacji, automatyki, telematyki drogowej i inżynierii ruchu oraz projektów systemów niskoprądowych. Jest uczestnikiem wielu szkoleń i posiadaczem certyfikatów, do których należą m.in.: certyfikaty Cisco, certyfikat PRINCE 2 Foundation Examination oraz Practitioner.
Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Departamentu Telematyki. Posiada 1042 akcje WASKO S.A.

Katarzyna Maksymowicz

Członek Zarządu

Katarzyna Maksymowicz, lat 40, jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończyła z tytułem magistra w roku 1999 na Wydziale Zarządzania o kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz specjalizacji „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”.

Katarzyna Maksymowicz

Członek Zarządu

W roku 2009 i 2010 ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji w Systemach Informatycznych” oraz „Zarządzanie systemem jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji”. Jest związana z WASKO S.A. od roku 2000, gdzie została zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu i Handlu. Od 2005 pełniła funkcję Asystenta Zarządu, a następnie od 2007 była Zastępcą Kierownika Biura Zarządu. Od 2015 jest Dyrektorem Biura Zarządu Spółki. Posiada 11 letnie doświadczenie w zarządzaniu Biurem Zarządu Spółki, które zostało potwierdzone wieloma certyfikatami oraz ukończonymi szkoleniami. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Zarządu.

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Tomasz Macalik, lat 41, jest prawnikiem – radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji.

Tomasz Macalik

Członek Zarządu

Jest związany z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2002, gdzie pracował jako Kierownik, a następnie od roku 2005 roku jako Dyrektor Działu Prawnego. W roku 2013 został powołany w skład Zarządu WASKO S.A. jako Członek Zarządu, a następnie jako Wiceprezes Zarządu. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej COIG S.A. – spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO, pełni również funkcję Rady Nadzorczej NOVUM S.A. Wcześniej pełnił też funkcję Członka Rady Nadzorczej ISA Sp. z o.o. – spółki zależnej od COIG S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Specjalizuje się jednocześnie w transakcjach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A.

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Łukasz Mietła, lat 38, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który ukończył z tytułem magistra ekonomii w roku 2003 na Wydziale Ekonomii o kierunku „Finanse i Bankowość”.

Łukasz Mietła

Członek Zarządu

Związany jest z Grupą Kapitałową WASKO od roku 2007, gdzie przez pierwsze lata nadzorował Dział Księgowości, a od roku 2014 pełni funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2004 – 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe w dziale audytu finansowego w takich podmiotach, jak: BDO Polska Sp. z o.o., Roedl Audit Sp. z o.o. oraz Europejskie Centrum Audytu Sp. z o.o. W roku 2009 uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta i został wpisany na listę biegłych prowadzoną przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów pod numerem 11636. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej COIG Software S.A. – spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej WASKO. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego.

Katarzyna Ekiert

Członek Zarządu

Katarzyna Ekiert, lat 38, jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którą ukończyła w roku 2002 z tytułem magistra inżyniera na kierunku „Matematyka Stosowana” o specjalizacji „Matematyka Dyskretna i matematyczne podstawy informatyki”.

Katarzyna Ekiert

Członek Zarządu

Z WASKO S.A. jest związana od roku 2002, gdzie została zatrudniona na stanowisku programisty, a następnie od roku 2004 na stanowisku Specjalisty ds. Marketingu. Od roku 2007 jest Kierownikiem Działu Ofert .
Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie w obszarze IT, w obszarze zamówień publicznych, w zakresie rozliczania projektów finansowanych lub dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, a także ze znajomości Systemu Zarządzania Jakością wg AQAP. Odbyła wiele szkoleń oraz posiada też certyfikaty, do których należą m.in. „Zarządzanie Projektami wg metodyki PRINCE2” Poziom Foundation wydane przez APMG International oraz certyfikat „Specjalista ds. Jakości” wydane przez TUV Rheinland. Od dnia 15 września 2016 roku pełni funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. Jest posiadaczem 2.800 akcji WASKO S.A.