WASKO S.A. dla płockiej komunikacji

WASKO S.A. zakończyła realizację projektu dostarczenia i uruchomienia Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz Systemu Monitoringu i Komunikacji Alarmowej w Płocku.W ramach inwestycji zostało dostarczonych 20 nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych w moduły „City-Light”. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej obsługuje 20 tablic informujących pasażerów o godzinach przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich ewentualnych opóźnieniach, natomiast System Monitoringu i Komunikacji Alarmowej funkcjonuje przy zastosowaniu 28 kamer rozmieszczonych w różnych częściach miasta.

WASKO S.A. Liderem w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych

Spółka została nagrodzona w V edycji konkursu „Lider ITS” 2014 w kategorii:Najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITSW konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA  wyróżniony został system ITS zaprojektowany, zrealizowany i wdrożony przez WASKO S.A. we Wrocławiu. Jest to największy wdrożony w Polsce system ITS dla dużej aglomeracji,  który swoim zasięgiem objął całe miasto. Jury konkursowe zwróciło szczególną uwagę na nowatorstwo rozwiązania i szerokie spektrum funkcjonalności w zakresie monitorowania i sterowania ruchem oraz zarządzania transportem. Podstawą rozwiązania jest nowoczesne Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym, które monitoruje: pracę 153 skrzyżowań za pośrednictwem Systemu Sterowania, 225 pociągów tramwajowych i 330 autobusów z wykorzystaniem Systemu Nadzoru Środków Transportu Publicznego, 200 tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej oraz tablice zmiennej treści na bramownicach drogowych. W skład systemu wchodzą również: System Zarządzania Zdarzeniami Drogowymi, System Monitorowania Skrzyżowań, System Monitorowania Urządzeń. Ważnym elementem systemu poprawy sprawności transportu w mieście jest wspomagający go internetowy portal publiczny. Uczestnicy ruchu otrzymują aktualne informacje o sytuacji na drogach. W przypadku zdarzeń drogowych system automatycznie wyznacza alternatywne trasy przejazdu. System ITS Wrocław został zaprojektowany i wdrożony w celu usprawnienia ruchu samochodowego w mieście, usprawnienia ruchu pojazdów transportu publicznego oraz zwiększenia bezpieczeństwa. Powstałe Centrum Sterowania Ruchem i Transportem Publicznym zintegrowało wszystkie służby miejskie odpowiedzialne za zarządzanie, nadzorowanie i utrzymanie właściwej pracy infrastruktury drogowej. Przyznane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że projekt zrealizowany przez WASKO S.A. spełnił wzorowo wszystkie stawiane przed nim wymagania i cele.Projekt oceniał zespół ekspertów: •  prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący (Politechnika Warszawska), •  mgr Piotr Krukowski (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ZDiUM Wrocław), •  dr inż. Marek Litwin (Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe „ITS Polska”), •  prof. Jerzy Mikulski (Politechnika Śląska), •  dr inż. Izabella Mitraszewska (Instytut Transportu Samochodowego), •  dr inż. Jacek Oskarbski (Urząd Miasta Gdyni), •  mgr inż. Marek Rolla (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), •  prof. Wojciech Wawrzyński (Politechnika Warszawska).
its_lider

Modernizacja zajezdni tramwajowej POGODNO w Szczecinie

WASKO S.A., w ramach projektu modernizacji zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie, wykona dla spółki Tramwaje Szczecińskie System Zarządzania Zajezdnią oraz Systemy Niskonapięciowe.Prace obejmą kompleksową usługę począwszy od zaprojektowania przez dostawę, wdrożenia aż do uruchomienia systemów, w tym:
 • Systemu Zarządzania Zajezdnią (System DMS),
 • Systemów Niskonapięciowe ( Systemy NN) obejmujących:
  • sieci teleinformatyczne, w tym sieci LAN oraz telefonii,
  • CCTV (monitoring),
  • SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu,
  • KD – kontrola dostępu;
  • BMS – system kontroli/sterowania obiektu;
  • system kontroli pracowników ochrony;
  • system alarmu pożaru SAP.
Po zakończeniu prac wdrożeniowych WASKO S.A. zapewni serwis gwarancyjny.Umowa realizowana będzie w ramach zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni tramwajowej „Pogodno” w Szczecinie w projekcie pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
Pogodno_02

Uruchomienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Płocku

10 marca 2014r. została zawarta umowa pomiędzy WASKO S.A. i Gminą -Miastem Płock, dotycząca wybudowania 20 wiat przystankowych na przystankach autobusowych na terenie Płocka wraz z gablotami informacyjnymi typu „City Light”.W ramach umowy WASKO S.A. wykona:
 • demontaż istniejących 20 wiat przystankowych starego typu,
 • montaż 20 nowoczesnych wiat przystankowych (12 tablic jednostronnych w wiacie i 8 tablic dwustronnych na postumencie) wraz z modułem „City Light”,
 • wybudowanie przyłączy energetycznych do wiat przystankowych,
 • uruchomienie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej AWIA SDIP,
 • instalację systemu monitoringu wiat i systemu alarmowania o zagrożeniach.
sdip_01

Zakończenie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania flotą pojazdów i zapleczem technicznym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu

W dniu 9 września 2013 r. zakończone zostało wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania flotą pojazdów i zapleczem technicznym w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu.Wdrożenie realizowane było w ramach projektu Poprawa jakości i bezpieczeństwa systemu komunikacji publicznej Wrocławia poprzez działania podejmowane przez MPK sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.W ramach umowy WASKO S.A. dostarczyła i uruchomiła:
 • system dyspozytorski,
 • system magazynowo-remontowy,
 • hurtownię danych wraz z aplikacją analityczno-raportową,
 • system ewidencji czasu pracy
oraz dostarczyła infrastrukturę techniczną niezbędną do realizacji projektu.
wroc_IST_01a