HCP

WASKO S.A. zawarło umowę z Węglokoks Kraj Sp. z o.o., której przedmiotem jest dostawa, wdrożenie oraz 3 letni serwis obiektowego magazynu danych zbudowanego w oparciu o rozwiązanie Hitachi Content Platform (HCP).

Rozwiązanie Hitachi Content Platform (HCP) jest często wykorzystywane jako podstawa do budowy centralnego obiektowego magazynu danych przez różne przedsiębiorstwa i organizacje. Używane jest ono wówczas w wielu różnych scenariuszach i dla wielu różnych aplikacji jednocześnie. Hitachi Content Platform, jest magazynem danych zbudowanym w oparciu o zasoby dyskowe, w obrębie którego przechowywane mogą być obiekty o stałej i niezmiennej treści. Zapewnienie niezmienności i spójności obiektów możliwe jest dzięki stosowaniu:

• technologii WORM (Write Once Read Many),
• polityk bezpieczeństwa,
• definiowanej retencji danych,
• metadanych opisujących obiekty

WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów wysokiej dostępności i ciągłości funkcjonowania.

WASKO S.A. wraz z Lenovo dostarcza sprzęt komputerowy dla Polskiej Grupy Górniczej S.A.

WASKO S.A. zawarło umowę z Polska Grupa Górnicza S.A., której przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego firmy Lenovo. Nasi specjaliści przez najbliższe pięć lat będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie dostarczonego sprzętu. WASKO S.A. jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji i utrzymania Infrastruktury krytycznej we wszystkich sektorach gospodarki.

Dostawa monitorów dla dyspozytorów w Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W sierpniu 2019 r. WASKO S.A. dostarczyło do Kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. kolejne elementy systemów wspierających pracę dyspozytorów, jest to kontynuacja zeszłorocznego postępowania przetargowego wygranego przez WASKO S.A. na Dostawę ściany wideo do Centralnej oraz 14 lokalnych dyspozytorni Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach wraz z profesjonalnymi stacjami roboczymi FUJITSU.Zamówienie obejmowało swym zakresem m.in. dostawę Ściany Wideo w centralnej dyspozytorni. Natomiast do każdej z 14 lokalnych dyspozytorni został dostarczony zestaw składający się z wielkoformatowego monitora i stacji graficznej. Aktualny projekt zakłada rozbudowę lokalnych dyspozytorni o dodatkowe wielkoformatowe monitory mocno rozszerzając funkcjonalność lokalnych centrów zarządzania ruchem kopalń PGG S.A. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania specjalistycznych systemów informatycznych.

Świadczenia usługi wydruku centralnego dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W dniu 21 maja 2018 konsorcjum WASKO S.A. i Vector sp. z o.o. zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. w zakresie „Świadczenia usługi wydruku centralnego dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.” Realizacja zamówienia polega na udostępnieniu systemu centralnego drukowania obejmującego 32 sztuki urządzeń kolorowych A3 , infrastrukturę serwerową oraz terminale dostępowe w Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. W ramach opieki po wdrożeniowej: sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz ewidencje wykonanych wydruków. Podlegać one będą bieżącej obsłudze – przewiduje się maksymalnie 4 godziny na usunięcie awarii systemu wydruku. Zakończenie prac wdrożeniowych ma nastąpić do 30 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa i wdrożenie systemu digitalizacji dokumentów

W maju 2018 r WASKO S.A. zawarło umowę której przedmiotem jest Dostawa i wdrożenie systemu digitalizacji dokumentów wraz z systemem wsparcia pracy archiwisty.Wdrożenie oparte o autorski System INTRADOK produkcji Wasko S.A. i będzie zrealizowane w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. , spółce zależnej Polskiej Grupy Górniczej S.A. i ma na celu ustandaryzowanie procesów archiwizacyjnych oraz digitalizację dokumentacji kadrowo – płacowej.

Dostawa i wdrożenie systemu ochrony przed wyciekiem informacji DLP

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w maju 2018r. WASKO S.A. pozyskało zamówienie na Dostawę i wdrożenie systemu ochrony przed wyciekiem informacji DLP w Polskiej Grupie Górniczej S.A . Zamówienie obejmuje swym zakresem m.in. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej polegającej na weryfikacji możliwości wdrożenia systemu DLP na podstawie opracowanego przez Zamawiającego wykazu klasyfikacyjnego informacji chronionej, wdrożenie licencji Forcepoint DLP, Forcepoint Discovery i Forcepoint DLP Endpoint, przeprowadzenie szkoleń (w formie warsztatów) z zakresu administracji, obsługi i utrzymania dostarczonego systemu. W ramach kontraktu inżynierowie z WASKO S.A będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego rozwiązania FORCEPOINT w wysokim reżimie SLA. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania specjalistycznych systemów informatycznych.