Zapewniamy Cyber-bezpieczeństwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

W dniu 20 sierpnia 2018 WASKO S.A. zawarło z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, umowę, której przedmiotem jest zapewnienie pełnej funkcjonalności oraz utrzymanie środowiska Palo Alto –  Next-Generation Security Platform – zaprojektowanego przez WASKO S.A. rozwiązania służącego do zabezpieczenia zasobów teleinformatycznych WSA. Używając tej nowatorskiej platformy, przedsiębiorstwa i jednostki rządowe mogą zabezpieczać swoje sieci komputerowe oraz umożliwić bezpieczne korzystanie z coraz bardziej złożonych i rozpowszechnionych aplikacji, jednocześnie zapewniając ochronę przez zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni.Podstawowym składnikiem platformy, opracowanej przez firmę Palo Alto Networks, jest tzw. firewall nowej generacji, zapewniający możliwość filtracji pakietów dotyczących określonych aplikacji, także na podstawie identyfikatorów użytkowników i zawartości pakietów oraz umożliwiający kontrolę zintegrowaną z firewallem. Produkty Palo Alto Networks są zgodne z wieloma wymaganiami dotyczącymi zabezpieczeń sieci, od centrum danych do granicy – styku z Internetem, także w przypadku rozproszonego przedsiębiorstwa, z biurami oddziałowymi i coraz większą liczbą urządzeń przenośnych. Produkty Palo Alto Networks są używane przez ponad 12 500 klientów w ponad 100 krajach.WASKO wspiera swoich Klientów i Partnerów w szerokim zakresie wiedzy i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa w ich organizacjach.

Modernizujemy sieć w KWP Kraków

W dniu 25 czerwca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, której przedmiotem jest modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja okablowania, zasilania i klimatyzacji w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”. W ramach zawartej umowy nasi eksperci zmodernizują sieć LAN w oparciu o przełączniki firmy Juniper Networks. Modernizacja polegać będzie na wymianie przełączników rdzeniowych oraz przełączników w warstwie dostępowej i dystrybucyjnej. Dodatkowo WASKO S.A. rozbuduje sieć okablowania strukturalnego na terenie KWP Kraków, a także dostarczy i skonfiguruje system zasilania awaryjnego i klimatyzacji wraz z systemem P/Poż oraz systemem monitoringu warunków klimatycznych w pomieszczeniach. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów sieciowych. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiada doskonałe kompetencje z zakresu realizacji systemów sieciowych we wszystkich sektorach gospodarki.

Serwisujemy macierze w KWP Kraków

W dniu 18 czerwca 2018 WASKO S.A. zawarło umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, której przedmiotem jest świadczenie serwisu pogwarancyjnego dla macierzy Hitachi Vantara HUS 150. Umowa wsparcia została zawarta na okres 17 miesięcy. W ramach usługi Spółka będzie świadczyć usługi serwisu i utrzymania głównego systemu pamięci masowych w KWP Kraków, przy zachowaniu rygorystycznego SLA.WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania systemów składowania danych, systemów archiwizacji oraz systemów backupu.

Świadczenia usługi wydruku centralnego dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.

W dniu 21 maja 2018 konsorcjum WASKO S.A. i Vector sp. z o.o. zawarło umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. w zakresie „Świadczenia usługi wydruku centralnego dla Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A.” Realizacja zamówienia polega na udostępnieniu systemu centralnego drukowania obejmującego 32 sztuki urządzeń kolorowych A3 , infrastrukturę serwerową oraz terminale dostępowe w Centrali Polskiej Grupy Górniczej S.A. W ramach opieki po wdrożeniowej: sprzęt, materiały eksploatacyjne oraz ewidencje wykonanych wydruków. Podlegać one będą bieżącej obsłudze – przewiduje się maksymalnie 4 godziny na usunięcie awarii systemu wydruku. Zakończenie prac wdrożeniowych ma nastąpić do 30 dni od daty podpisania umowy.

Dostawa i wdrożenie systemu ochrony przed wyciekiem informacji DLP

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w maju 2018r. WASKO S.A. pozyskało zamówienie na Dostawę i wdrożenie systemu ochrony przed wyciekiem informacji DLP w Polskiej Grupie Górniczej S.A . Zamówienie obejmuje swym zakresem m.in. przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej polegającej na weryfikacji możliwości wdrożenia systemu DLP na podstawie opracowanego przez Zamawiającego wykazu klasyfikacyjnego informacji chronionej, wdrożenie licencji Forcepoint DLP, Forcepoint Discovery i Forcepoint DLP Endpoint, przeprowadzenie szkoleń (w formie warsztatów) z zakresu administracji, obsługi i utrzymania dostarczonego systemu. W ramach kontraktu inżynierowie z WASKO S.A będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego rozwiązania FORCEPOINT w wysokim reżimie SLA. WASKO S.A. od wielu lat oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa, projektowania, budowy i utrzymania specjalistycznych systemów informatycznych.