Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

12 maja 2009

Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godz. 12.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6.Porządek obrad: 1.       Otwarcie Zgromadzenia 2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego WASKO SA za rok obrotowy 2008 5.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 6.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2008 7.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 8.       Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki 10.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 11.   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A. 12.   Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia WASKO SA i Hostingcenter Sp. z o.o. 13.   Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o. 14.   Wolne wnioski. 15.   Zamknięcie obrad.Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w Biurze Zarządu, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. W ramach punktu 9 porządku obrad, Zarząd WASKO SA proponuje zmianę Statutu w taki sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 1 o treści:“§ 21 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” otrzyma proponowane brzmienie:“§ 21 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego