Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

01 października 2010

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 września 20010 roku ustaliła tekst jednolity Statutu WASKO S.A. uwzględniający zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 czerwca 20010 roku. Pełny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.Dokonane zmiany Statutu WASKO S.A. polegałały na tym, że:1. Dotychczasowy § 5 ust.1 Statutu o treści: „§5 „1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 11.20.Z, 2) Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22, 3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 29, 4) Produkcja maszyn biurowych i komputerów- PKD 30, 5) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 31, 6) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych- PKD 32, 7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.20, 8) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.30.Z, 9) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego -PKD 33.40.Z , 10) Przetwarzanie odpadów- PKD 37, 11) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej- PKD 40.13.Z, 12) Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym- PKD 40.22.Z, 13) Budownictwo- PKD 45, 14) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami- PKD 51, 15) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych -PKD 52.47, 16) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A, 17) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej- PKD 52.61.Z, 18) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową- PKD 52.63., 19) Transport rurociągowy- PKD 60.30.Z, 20) Telekomunikacja- PKD 64.20, 21) Pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2., 22) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – PKD 67, 23) Obsługa nieruchomości- PKD 70, 24) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń- PKD 71.34.Z, 25) Informatyka- PKD 72, 26) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych- PKD 73.10, 27) Działalność rachunkowo-księgowa- PKD 74.12.Z, 28) Działalność w zakresie architektury, inżynierii- PKD 74.20, 29) Badania i analizy techniczne- 74. 30. Z, 30) Reklama- PKD 74.40.Z, 31) Działalność dochodzeniowo- detektywistyczna i ochroniarska- PKD 74.60.Z, 32) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.87.B, 33) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 75.25.Z, 34) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 80.42.B, 35) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 93.05.Z.”otrzymał następujące brzmienie:„§5 „1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 09.10.Z, 2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18, 3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych- PKD 23.44.Z, 4) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26, 5) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27, 6) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28, 7) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD 29.31.Z, 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33, 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20 Z, 10) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z, 11) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z, 12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z, 13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z, 14) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z, 15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41, 16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42, 17) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43, 18) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46, 19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z, 20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z, 21) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z, 22) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z, 23) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z, 24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z, 25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z, 26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z, 27) Transport rurociągami paliw gazowych – PKD 49.50.A, 28) Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B, 29) Działalność wydawnicza – PKD 58, 30) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z, 31) Telekomunikacja – PKD 61, 32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62, 33) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63, 34) Działalność holdingów finansowych- PKD 64.20. Z, 35) Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 64.92 Z, 36) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64. 99. Z, 37) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66, 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, 40) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, 41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z, 42) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71, 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z, 44) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73, 45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74, 46) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z, 47) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z, 48) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80, 49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z, 50) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25.Z, 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z, 52) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A, 53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 54) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 55) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych- PKD 95.11.Z, 56) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego- PKD 95.12.Z, 57) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.”2. Dotychczasowy § 17 ust.3 Statutu o treści:„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”otrzymał następujące brzmienie:„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłanego na adres e-mail Spółki przedmiotowego wniosku lub żądania.”3. Dotychczasowy § 18 ust.3 Statutu o treści:„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”otrzymał następujące brzmienie:„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone w terminie krótszym niż 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego złożone żądanie.”Statut WASKO S.A.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego