Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

25 maja 2021

Numer raportu: 14/2021
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 4021, art. 4022 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 roku.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.
14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje w formie załącznika:
1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z informacjami wymaganymi w art. 4022 Kodeksu spółek handlowych,
01_ZWZA_WASKO_2021_Ogłoszenie

2. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca
2021 roku wraz z dokumentami, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, 02_ZWZA_WASKO_2021_projekty_uchwał

3. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO S.A. za rok 2020,
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej WASKO w roku 2020

4. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019 -2020.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej WASKO SA za lata 2019_2020

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego