Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

11 grudnia 2019

Numer raportu: 36/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11 grudnia 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 11 grudnia 2019 umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna z siedzibą w Olsztynie (Zamawiający), a COIG S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. . „Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn” nr sprawy CIUWO.232.12.2019.

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie, skonfigurowanie, zintegrowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie w pełni sprawnego systemu finansowo-księgowego, który pozwoli na wprowadzenie jednolitego i spójnego narzędzia do zarządzania finansami Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostek podległych.

Termin wykonania Umowy: 11.06.2028 r.
Wartość oferty wynosi 19.704.600,00 PLN brutto w tym:
– 16.998.600,00 PLN brutto – wartość zamówienia gwarantowanego,
– 2.706.000,00 PLN brutto – prawo opcji polegające na możliwości żądania przez Zamawiającego wsparcia producenta na następne 24 miesiące na dotychczasowym poziomie.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na poprawne działanie całego systemu na okres 60 miesięcy licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo dochodzenia kar umownych w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu etapu w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Niezależnie od kar umownych z tytułu zwłoki, Zamawiający ma prawo dochodzenia następujących kar umownych, w przypadku:
a) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia,
b) w wypadku przekroczenia w ramach pierwszego odbioru ilości wykrytych błędów w stosunku do dopuszczonych ilości wskazanych Umową – w wysokości 200,00 zł za każdy wykryty błąd lub usterkę ponad dopuszczalny limit,
c) w wypadku braku terminowego dostarczenia raportów okresowych – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
d) w wypadku niedotrzymania czasów naprawy:
– 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu czasu naprawy błędu i usterki w okresie stabilizacji;
– 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki w dotrzymaniu czasu naprawy błędu i usterki w okresie gwarancji;
e) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań odnośnie oznaczeń i referencji – w wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, a za każdy dzień wykorzystywania przedmiotowych materiałów dodatkowo karę umowną w wysokości 2.000,00 zł dziennie, licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zaniechania wykorzystywania danego materiału obejmującego, znak towarowy lub nazwę Zamawiającego lub oznaczeń do nich podobnych;
f) w razie niezaangażowania do realizacji Umowy członka personelu kluczowego wskazanego w ofercie, odpowiednio na stanowisku wskazanym w ofercie lub przekazywaniu zadań członka personelu kluczowego innej osobie, bez zachowania zasad określonych Umową – wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień istnienia stanu niezgodnego z Umową, w odniesieniu do danego członka personelu kluczowego;
g) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy w zakresie kontroli jakości – w wysokości 15.000,00 za każdy przypadek naruszenia;
h) w razie przekroczenia terminu realizacji aktualizacji Systemu na bazie produkcyjnej z tytułu dostosowania do zmian przepisów prawa – w wysokości 1.200,00 zł za każdy dzień zwłoki;
i) w razie niezatrudnienia do realizacji Umowy osoby niepełnosprawnej, w przypadku wskazania takiej osoby w złożonej ofercie – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień istnienia stanu niezgodnego z ofertą,
j) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązków w zakresie gwarancji – w wysokości 600,00 zł za każdy dzień zwłoki.Zamawiający, niezależnie od kar umownych, uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Całkowita łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych przewidzianych Umową jest ograniczona do kwoty stanowiącej równowartość 120% łącznego wynagrodzenia brutto. Powyższy limit nie dotyczy przypadków wskazanych w punktach a), f), g), i), j), k) powyżej.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 05 listopada 2019 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego