Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

22 marca 2019

Numer raportu: 12/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK Państwowy Instytut Badawczy (Zamawiający) na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. pod nazwą „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest zakup usług instalacji i serwisu oraz sporządzenia koncepcji w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”) oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Postępowanie podzielone zostało na siedem części (obszarów). Oferta WASKO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w następujących częściach:
Część nr 1 – województwo dolnośląskie – cena oferty dla części nr 1: 8 595 209,25 zł brutto (słownie: osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięć złotych 25/100)

Część nr 2 – województwo kujawsko-pomorskie – cena oferty dla części nr 2: 6 117 933,90 zł brutto (słownie: sześć milionów sto siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 90/100 )

Część nr 5 – województwo małopolskie – cena oferty dla części nr 5: 13 545 805,50 zł brutto (słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięć złotych 50/100)

Część nr 6 – województwo podkarpackie – cena oferty dla części nr 6: 9 702 157,59 zł brutto (słownie: dziewięć milionów siedemset dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych 59/100)

Łączna wartość oferty dla części, w których oferta WASKO S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi: 37 961 106,24 zł brutto( słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 24/100).

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31.10.2023 r.
Kryterium oceny ofert dla wszystkich części stanowiła:
Cena – 100%
W odniesieniu do powyższego kryterium oferta złożona przez Emitenta jest najkorzystniejsza. Niniejsze postępowanie zostało przeprowadzone na podstawie zasad konkurencyjności, gdyż przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy zamówień, o których mowa w art. 4 pkt 10 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. nie mają zastosowania przepisy dotyczące wniesienia odwołania na czynność wyboru oferty Emitenta. O fakcie podpisania umowy z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego