Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

29 października 2021

Numer raportu: 37/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 29 października 2021 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Konsorcjum firm: GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100; TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum, 01-342 Warszawa, ul. Lustrzana 6A, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z hurtownią danych.<br><br> Wartość oferty wynosi 8 584 170,00 zł brutto (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100), tj. w zakresie zamówienia podstawowego: 6 266 444,10 zł brutto (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 10/100), a w zakresie prawa opcji: 2 317 725,90 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 90/100)<br> Wysokość wynagrodzenia przypadająca na GABOS Software sp. z o.o będzie nie mniejsza niż 6 000 000 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z Hurtownią danych (zwany dalej „Systemem BI”). Termin realizacji zamówienia wynosi 17 miesięcy i 2 tygodnie od daty zawarcia Umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 kwietnia 2023 r.<br><br> Kryterium oceny ofert stanowiły:<br> Cena – 60 pkt.<br> Doświadczenie osób – 35 pkt.<br> Realizacja usług gwarancyjnych – 5 pkt.<br><br> W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez GABOS Software sp. z o.o uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt.<br><br> W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego