Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

18 września 2020

Numer raportu: 33/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 września 2020 r. od spółki zależnej GABOS Software sp. z o.o. o dokonaniu wyboru przez Narodowy Instytut Onkologii z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty GABOS Software sp. z o.o jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+), nr sprawy PN-106/20/MS w zakresie części I. – budowa platformy.
Wartość oferty wynosi 7 364 010,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziesięć złotych 00/100) w tym:
• w zakresie zamówienia podstawowego: 6 921 210,00 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100),

• w zakresie prawa opcji: 442 800,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Przedmiotem zamówienia jest:

1.Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności w zakresie następujących modułów:
a) Moduł Integracji z systemami HIS obejmujący:
I. Interfejs komunikacyjny po stronie HIS,
II. Interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO,
b)Moduł Integracji z systemami zewnętrznymi:
I. Interfejs komunikacyjny z systemem PESEL,
II.Interfejs komunikacyjny z Krajowym Węzłem,
III. Interfejs komunikacyjny z GUS,
IV. Interfejs Komunikacyjny z NFZ,
V. Interfejs Komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ,
VI Interfejs Komunikacyjny z system AOTMiT,
c) Moduł Generatora Rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH).,
d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;
e) Portal dostępu i zarządzania rejestrami;.

2. Dostarczenie niżej wymienionych modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego Krajowego Rejestru Nowotworów tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:

a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu Generatora Rejestrów;
b) Portal Wiedzy o chorobach nowotworowych;
c) Moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzą:
I. Hurtownia danych KRN;
II.Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów;

3.Budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami
a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów;
b) Moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzą:
I. Hurtownia danych PROH;
II. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów

4. Przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN.

5. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego Systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w OPZ.

6. Dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego.

7. Dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla Hurtowni danych systemu ZSI-CRN.

8. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej.

9. Zasilenie dostarczanego Systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Hurtowni Danych, Raportów oraz Portalu wiedzy.

10. Zaprojektowanie i wykonanie zawartości Portalu dla portalu Platformy Wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych.

11. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów Systemu Informatycznego.

12. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego.

13. Przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów.

14. Dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości.

15. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego Przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy (zgodnie z ofertą GABOS Software Sp z o.o.) od daty końcowego odbioru Systemu.

16. Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia wynosi 565 dni od dnia podpisania Umowy.

Kryterium oceny ofert stanowiły:
Cena – 60 %
Gwarancja – 20%
Doświadczenie personelu kluczowego – 20%.

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez GABOS Software sp. z o.o uzyskała największą ilość punktów.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy przez GABOS Software sp. z o.o. Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego