Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

14 kwietnia 2016

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 8 i § 14 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WASKO S.A. informuje o otrzymaniu z Sądu Okręgowego w Warszawie odpisu pozwu w sprawie: Główny Inspektor Transportu Drogowego przeciwko Emitentowi w sprawie o zapłatę noty obciążeniowej w wysokości 50,67 mln zł. Wszczęcie postępowania nastąpiło w dniu 31.03.2016 r. Nota obciążeniowa będąca przedmiotem sporu została doręczona WASKO S.A. w dniu 15 grudnia 2014 r., o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., gdzie zostały zawarte szczegółowe informacje oraz stanowisko Zarządu WASKO S.A. w tej sprawie. Informacje o nocie zostały również zaprezentowane: – w pkt 41.2 Sprawozdania Finansowego WASKO S.A. za rok 2014 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, – w pkt 42.2 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego WASKO S.A. za rok 2014 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2015 roku, – w pkt 25.1. Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego Grupy Kapitałowej WASKO za rok 2015 opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2015 r. – w pkt 8 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego WASKO S.A. za IV kwartał 2015 r. opublikowanego w dniu 29 lutego 2016 r.Otrzymany pozew dotyczy umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy Emitentem jako Wykonawcą i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jako Zamawiającym, której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do Zamawiającego mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł.Po szczegółowym przenalizowaniu otrzymanych dokumentów, Zarząd WASKO S.A. podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w raporcie bieżącym nr 15/2014, które obecnie brzmi następująco:Stanowisko Zarządu WASKO S.A. :Zarząd WASKO S.A. uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia Spółki karą umowną z tytułu niedochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Spółkę gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników lub udostępnienia przez Zamawiającego infrastruktury sprzętowej nie posiadającej wymaganych przez umowę parametrów. Ponadto zgłaszane usterki nie spowodowały przerwania lub nieprawidłowego wykonywania przez Zamawiającego ustawowych zadań.Na potwierdzenie zgodności przedstawionego stanowiska ze stanem faktycznym, WASKO S.A. przedłożyła Zamawiającemu badania i ekspertyzy niezależnych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych.Niezależnie od meritum przedstawionej sytuacji Zarząd WASKO S.A. zwraca uwagę, iż nałożona przez Zamawiającego kara umowna jest rażąco wygórowana i niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Jej wysokość kilkunastokrotnie przekracza całkowitą wartość umowy oraz ponad stukrotnie wynik wypracowany przez Emitenta w związku z realizacją kontraktu. Wartość tej kary pozostaje w wyraźnej dysproporcji do rzekomych uchybień Wykonawcy w świadczeniu serwisu gwarancyjnego. Tytułem przykładu ilustrującego absurdalność żądań Zamawiającego można jedynie przytoczyć, iż GITD żąda zapłaty 50,7 mln kar umownych w związku z rzekomą zwłoką Wykonawcy w naprawie kilku uszkodzonych plastikowych uchwytów do tabletów o wartości 100 zł każdy. Rzeczywistą przyczyną ich mechanicznego uszkodzenia było ich niewłaściwe użytkowanie przez pracowników Zamawiającego, co potwierdziły wymienione powyżej niezależne ekspertyzy. Pozostała część naliczonej kary wynika z równie absurdalnej oceny odpowiedzialności Wykonawcy przez Zamawiającego.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego