Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

09 listopada 2018

Numer raportu: 39/2018
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 09 listopada 2018r. umowy ze spółką zależną FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na generalne wykonawstwo w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia”.

Przedmiotem umowy jest budowa kabla optotelekomunikacyjnego wzdłuż linii kolejowych dla celu podłączenia stacji bazowych systemu GSM-R budowanego przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fonon Sp. z o.o., SPC-2 z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na długości. Zakres prac obejmuje m.in.:


 • 1. Budowę sieci kabli światłowodowych.

 • 2. Budowę przyłączy światłowodowych.

 • 3. Wykonanie prób szczelności i drożności kanalizacji i rurociągów.

 • 4. Wykonanie wymaganych pomiarów kabli światłowodowych OTK.

 • 5. Obsługę geodezyjną placu budowy (w tym tyczenie, pomiary geodezyjne wybudowanej infrastruktury).

 • 6. Wykonanie Dokumentacji Podwykonawczej (włącznie z geodezyjną dokumentacją powykonawczą).Wartość umowy wynosi 281 622 460,50 PLN (słownie dwieście osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 50/100) netto.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2022r.

WASKO S.A. udzieli w ramach przedmiotu umowy pięcioletniej gwarancji liczonej od daty 31.12.2022r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Etapu ilościowego określonego w Harmonogramie – w wysokości 0,001 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia z przyczyn dotyczących Podwykonawcy. Wykonawca powstrzyma się z egzekwowaniem tak naliczonej kary umownej za opóźnienie w wykonaniu Etapu ilościowego, jeżeli Podwykonawca przedstawi Wykonawcy gwarancję bankową zapłaty tak ustalonej kary umownej;


 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Etapu szczegółowego określonego w Harmonogramie – w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn dotyczących Podwykonawcy;


 • – za niewykonanie w terminie któregokolwiek Kamienia Milowego określonego w Harmonogramie – w wysokości 0,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia z przyczyn dotyczących Podwykonawcy;


 • – za niewykonanie całości Umowy w Czasie na Ukończenie określonym w Umowie – w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy dzień opóźnienia z przyczyn dotyczących Podwykonawcy;


 • – za niedotrzymanie terminu usunięcia wad lub usterek określonych w Świadectwie Przejęcia lub w Odbiorze – w wysokości 0,001% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; Łączna wysokość naliczonych przez Wykonawcę kar umownych na podstawie Umowy nie przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.


Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego (w zakresie szkody rzeczywistej i utraconych korzyści) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość naliczonych kar umownych.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego