Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

17 grudnia 2021

Numer raportu: 42/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 17 grudnia 2021r. umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Zamawiający), a Konsorcjum firm w składzie: GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Katowicach, TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum) na budowę i wdrożenie systemu Business Intelligence, w ramach realizacji projektu pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu informatycznego klasy Business Intelligence wraz z Hurtownią danych (zwany dalej „Systemem BI”). Realizacja przedmiotu umowy odbędzie się w ramach następujących etapów:

1) Etap nr 1 – Przygotowanie Planu realizacji Przedmiotu zamówienia.
2) Etap nr 2 – Analiza przedwdrożeniowa.
3) Etap nr 3 – Budowa i integracja Systemu BI.
4) Etap nr 4 – Instruktaże.
5) Etap nr 5 – Asysta techniczna.
6) Etap nr 5a – Asysta techniczna (zamówienie opcjonalne).
7) Gwarancja i rękojmia.

Wartość umowy wynosi 8 584 170,00 zł brutto (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100):
– w zakresie zamówienia podstawowego: 6 266 444,10 zł brutto (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 10/100)
– w zakresie prawa opcji: 2 317 725,90 zł brutto (słownie: dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 90/100)
Wysokość wynagrodzenia przypadająca na GABOS Software sp. z o.o będzie nie mniejsza niż 6 000 000 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 17 miesięcy i 2 tygodnie od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Konsorcjum udzieli 48 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczony od daty zawarcia umowy.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:
1) za zwłokę w realizacji Przedmiotu zamówienia podczas Etapu 1 lub 4, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy dzień zwłoki;
2) za zwłokę w realizacji Przedmiotu zamówienia podczas Etapu 2 lub 3, w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych) brutto za każdy dzień zwłoki;
3) za zwłokę w realizacji usługi Gwarancji w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozwiązaniu Incydentu lub wykonania Zlecenia.
4) za zwłokę w realizacji zlecenia usługi Asysty technicznej w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto za każdy dzień zwłoki;
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto.
6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 15% łącznego wynagrodzenia brutto.
7) za przekroczenie poziomu dostępności środowisk sprzętowo-programowych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto za każdy rozpoczęty 1% niedostępności każdego ze środowisk sprzętowo-programowych poniżej poziomu: 90% w skali Miesiąca;

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
O wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2021 z dnia 29 października 2021 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego