Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 września 2021

Numer raportu: 30/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 07 września 2021r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz CSI EUROPE Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Warszawie (Konsorcjum, Podwykonawca), a Tunel Świnoujście PORR S.A. PORR Bau Gmbh Gulermak AGIR Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (Wykonawcą).

Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Konsorcjum prac polegających na: zaprojektowaniu, dostawie, montażu, uruchomieniu infrastruktury tunelu oraz instalacji budynków technicznych wraz z wykonaniem testów i wymaganych odbiorów w ramach inwestycji pn. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” realizowanej przez Gminę Miasto Świnoujście poprzez inwestora zastępczego – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy stanowi:
– zaprojektowanie i wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej,
– zaprojektowanie i wykonanie systemu radiołączności,
– zaprojektowanie i wykonanie sieci CCTV,
– zaprojektowanie i wykonanie systemu SOS,
– zaprojektowanie i wykonanie systemu nagłośnienia,
– zaprojektowanie i wykonanie sieci IT,
– zaprojektowanie i wykonanie sieci INTERCOM,
– zaprojektowanie i wykonanie automatyki i sterowania systemami oraz wyposażeniem technicznym w tunelu,
– zaprojektowanie i wykonanie wieży antenowej oraz systemu radiołączności,
– zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiaru jakości powietrza w tunelu.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 55 500 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) tj. 68 265 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta wynosi 23 023 044,27 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści cztery złotych 27/100) tj. 28 318 344,46 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści cztery złotych 46/100). Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalony został na dzień 30.09.2022 r. Konsorcjum udzieli pięcioletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od dnia 30.09.2022 roku.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
1. za przekroczenie czasu na ukończenie robót lub odcinka:
– za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach – 0,02 % sumy wynagrodzenia umownego netto;
– za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu – 0,03 % sumy wynagrodzenia umownego netto;
– za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia – 0,05 % sumy wynagrodzenia umownego netto;

2. z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego netto, a w przypadku, gdy ww. odstąpienie dotyczy części robót – w wysokości 15% wartości tych robót;

3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji lub wykonaniu prac zaległych – w terminach wyznaczonych przez Inwestora – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych, należnych Wykonawcy, którymi może obciążyć Podwykonawcę na podstawie umowy nie przekroczy 20% maksymalnego Wynagrodzenia umownego netto.

Całkowita odpowiedzialność na mocy lub w związku niniejszą umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego.
Ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Podwykonawcy określone powyżej nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych przez Podwykonawcę:

a) na mieniu (np. uszkodzenie sprzętu lub materiałów lub elementów placu budowy lub prac wykonanych przez Wykonawcę lub innych podwykonawców Wykonawcy),
b) na osobie, w szczególności w wyniku naruszenia przepisów BHP,
c) w wyniku naruszenia postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności,
d) w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej,
e) z winy umyślnej,
f) gdy tak stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego