Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 września 2021

Numer raportu: 29/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 06 września 2021 r. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn.: „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, integracji ze środowiskiem Zamawiającego”, znak sprawy: R/017/21/DPO/G/209.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 6 617 400,00 brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia.
Na podstawie umowy, Wykonawca, udziela gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
• niedotrzymanie terminu dostawy: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• niedotrzymanie terminu realizacji wdrożenia: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
• niezapewnienie poprawek do oprogramowania, – 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione,
• niewykonanie serwisu prewencyjnego – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu,
• niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• odstąpienie od umowy – 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 50% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, integracji ze środowiskiem Zamawiającego”, znak sprawy: R/017/21/DPO/G/209, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego