Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

07 lipca 2021

Numer raportu: 24/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 07 lipca 2021 r. umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP].

Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i programowej obejmującej w szczególności serwery, oprogramowanie wirtualizacyjne oraz przełączniki sieciowe.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 996 238,93 zł brutto.

Termin wykonania Umowy wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż dostawa urządzeń i oprogramowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczany sprzęt i oprogramowanie.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

• w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych Etapów z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

• w wypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania tej części przedmiotu Umowy, która pozostaje niewykonana na moment rozwiązania Umowy

• W wypadku stwierdzenia, że Wykonawca, z winy Wykonawcy, nie realizuje obowiązków z tytułu gwarancji i wsparcia technicznego producent, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02% wynikającej z Umowy ceny netto danego urządzenia albo oprogramowania, co do którego gwarancja nie jest realizowana albo jest realizowana nienależycie przez Wykonawcę z winy Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji obowiązków gwarancyjnych.

Łączny limit kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy wynosi 50% wartości brutto wynagrodzenia umownego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu korzyści, które Zamawiający mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono oraz z tytułu szkód pośrednich została wyłączona. Naliczenie kar umownych zastrzeżonych Umową nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jednak do wysokości nie wyższej niż 150% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania ZZOSE.2111.2.2021.60.

Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego