Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

05 lipca 2021

Numer raportu: 20/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 05 lipca 2021r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY.

Przedmiotem umowy jest:

1) dostawa wraz z rozładunkiem 48 szt. serwerów stelażowych x86-64 wraz z oprogramowaniem (w tym 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 24 szt. w ramach prawa opcji),

2) wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, jego integracji ze środowiskiem Zamawiającego,

3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,


Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym:

1) zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto;

2) prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto.


Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nie skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.


Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla prawa opcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

• w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 07 maja 2021 r.

Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego