Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

14 maja 2021

Numer raportu: 10/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 14 maja 2021r. umowy o podwykonawstwo pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Voltar System sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (Podwykonawca), a konsorcjum firm w składzie: Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach – Lider konsorcjum i Kobylarnia S.A. z siedziba w Kobylarni – Partner konsorcjum i Prywatna Spółka Akcyjna „Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż” – Partner konsorcjum z siedzibą w Kijowie, Ukraina, działająca na terenie RP przez Prywatna Spółka Akcyjna „Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż” oddział w Polsce z siedzibą w Skierniewicach (Wykonawca).

Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki) ” realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (Inwestor).

Do obowiązków Emitenta należy wykonanie następujących zadań:
– dostawa i instalacja wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego budynków Centrum Zarzadzania Tunelem,
– pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
– instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
– wykonanie sterowni urządzeniami w tunelu,
– wykonanie systemu przepływu danych,
– dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego,
– dostawa i instalacja wyposażenia nisz sygnalizacyjnych.

Wartość umowy wynosi 72 370 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 89 015 100,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów piętnaście tysięcy sto złotych 00/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanej umowy wynosi 35 289 937,70 zł netto, tj. 43.406.623,37 brutto (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 37/100) .

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31 lipca 2023 r.

Podwykonawca udzieli 63-miesięcznej rękojmi za wady i 123-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, liczonych od daty odbioru końcowego całej inwestycji przez Inwestora i Wykonawcę.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
– za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 50 650,00 zł za każdy dzień zwłoki, w pierwszych dwóch tygodniach;
– za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 65 133,00 zł za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu;
– za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 79 607,00 zł za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia;
– za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy w wysokości 50 659,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
– w przypadku nie usunięcia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad przez Podwykonawcę, albo w przypadku gdy wada zostanie usunięta w sposób nieprawidłowy niezgodnie ze sztuką budowlaną lub sposobem usunięcia jaki był wymagany przez Wykonawcę, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto Podwykonawcy lecz nie mniej niż 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie którychkolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w okresie przeglądu i rozliczenia Umowy została naliczona zgodnie z Subklauzulą 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu; Łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego